Asset Publisher Asset Publisher

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - przeglądy

                                                             Koszęcin, dnia 11 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.771.8.2019 

 

 

 

                                       

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

„Wykonanie okresowej kontroli (5-letniej) stanu technicznego dróg leśnych (dojazdów pożarowych)  zlokalizowanych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin,  zgodnie z art.62 ust.1. pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

           W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty:

  1. CURSUS PROJEKT Marcin LUDWOG   ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE

Cena oferty: 25 309,27 zł (brutto)

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST-SANIT”  Mariusz POGODA  ul. Tysiąclecia 56,

        42-287 KMIEŃSKIE MŁYNY

        Cena oferty: 25 584,00 zł (brutto)

  1. Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

 

 

        

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.