Asset Publisher Asset Publisher

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

Koszęcin  dn. 03.07.2019 r.

Zn.spr. S.2111.3.2019                                                                                   

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

       PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin (dalej Zamawiający), działając w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) – zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

    1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z remontem elewacji  budynku 

        gospodarczego, zlokalizowanego w osadzie leśniczego w  Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

        – zgodnie z przedmiarem robót (złącznik nr 1)

 

   2. Opis przedmiotu zamówienia (robót budowlanych):

        - demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz wrót (stodoły)

        - montaż stolarki okiennej PCV wraz z podokiennikami

        - montaż 2 kpl.bram o konstrukcji stalowej do stodoły

        - naprawa uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych

        - przygotowanie istniejących tynków pod gruntowanie

        - gruntowanie tynków

        - przyklejenie siatki oraz jej zagruntowanie

        - 2 krotne malowanie elewacji farbą silikatową (kolor do uzgodnienia z inwestorem)

        - montaż podbitki z paneli winylowych typu SIDING  na ruszcie,

        - wykonanie ław betonowych pod krawężniki najazdowe oraz obrzeża betonowe

        - wykonanie wokół budynku nawierzchni (opaski) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa

          łamanego i podsypce cementowo-piaskowej

       

  1. Termin i miejsce składania ofert.

 

  1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy zał. Nr 2) należy złożyć osobiście

w Sekretariacie Nadleśnictwa Koszęcin przy ul.Sobieskiego1 lub przesyłać na adres: PGL  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 1

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej  kopercie, którą należy opisać w

następujący  sposób:

           „Nazwa i adres wykonawcy”

           Oferta na: „Remont elewacji budynku gospodarczego w Bruśku”

      3.  Termin składania ofert  do  dnia  10 lipca  2019 roku do godz.800

      4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu   10 lipca  2019 roku o  godz.815

      5.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Lp

Nazwa kryterium

waga

1

Cena

80%

2

Okres gwarancji

20%

 

1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

                        najniższa oferowana cena

              C =   -------------------------------    x   100 pkt x 80%

                                       cena rozpatrywanej oferty

1.1. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 80 pkt.

 

2. Do porównania i oceny ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany wzór:

 

                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

              G =  ---------------------------------       x   100 pkt x 20%

                   najdłuższy okres gwarancji

 

2.1. Punktacja za okres gwarancji liczona będzie w przedziale od 60 do 120 miesięcy.

2.2. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  poniżej 60 miesięcy  skutkować to

       będzie brakiem pkt. w tym kryterium

2.3. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  powyżej 120 miesięcy, punktacja

       w  kryterium okres gwarancji rozpatrywana  będzie jak w przy 120 miesiącach.

2.4. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach Zamawiający przeliczy te  lata

       na miesiące.

2.5. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 pkt.

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na

       podstawie kryteriów cena i okres gwarancji wg następującego wzoru:

 

                  najniższa oferowana cena                                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

S = -----------------------  x 100 pkt x 80%   +    --------------------------------       x 100 pkt x 20%

                           cena rozpatrywanej oferty                                     najdłuższy okres gwarancji

 

3.1. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać łącznie we wskazanych kryteriach: 100 pkt.

3.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.3. Oferta, która uzyska maksymalna ilość punktów w oparciu o zastosowane kryteria, zostanie uznana

       za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z  uzyskaną ilością punktów.

4.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako

      najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

       Wymagany termin ukończenia robót:  30 września 2019 roku

 

V. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

     Jarosław MIELCZAREK – Sekretarz Nadleśnictwa tel.602 485 179

 

VI. Postanowienia końcowe.

    1.  Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

    2.  Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji

          przedmiotu zamówienia.

 

    3.  Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym,

         stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

    4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    5.  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem faktycznym i sytuacją na gruncie

         przed złożeniem oferty.

    6.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom

         którzy złożyli swoją ofertę oraz zamieszczona na stronie  internetowej  Zamawiającego

         tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin

    7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania

         przyczyn.

   8.  Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 Nadleśniczego

         Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

         udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz

         powołania Komisji przetargowej w tym zakresie.

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 - przedmiar robót

Nr 2 - formularz ofertowy

Nr 3 - wzór umowy

Nr 4 - STWiOR

     

 

                                                                                                                                 

.

 

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.