Asset Publisher Asset Publisher

Informacja z otwarcia ofert - rozbiórka bud. gosp. w Cieszowej

 

 

        Zn.spr.S. 234.1.2017                                                      Piłka dn. 28 lipca 2017 roku

 

 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 27 lipca 2017 roku o godzinie 1430 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (nr inw.181/211) zlokalizowanego w osadzie leśniczego leśnictwa Cieszowa w Cieszowej przy ul. Leśnej 6"

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DOMAX" Arkadiusz MIKA 

42-283 BORONÓW ul. Grabińska 8, NIP: 575-138-34-87,

REGON 150320725

 

Po rozpatrzeniu oferty pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert uznano ją jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

(skan pisma w załączonych poniżej plikach)

 

 

Resources to get

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.