Asset Publisher Asset Publisher

Ratowanie rezerwatu „Jeleniak-Mikuliny”

W ramach programu pn. „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020”

                Już od kilku lat nadleśnictwo boryka się z problemem utrzymania odpowiedniego stanu wody na terenie rezerwatu przyrody „Jeleniak-Mikuliny”, na co decydujący wpływ mają bezśnieżne zimy, narastający deficyt opadów, jak również nieszczelna grobla oraz niesprawny mnich. Sytuacja na bieżąco monitorowana jest również przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach, której ustawowym zadaniem jest zarządzanie rezerwatem. Taki stan rzeczy w dłuższej perspektywie może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w strukturze siedlisk rezerwatu. W związku z powyższym Nadleśnictwo w porozumieniu z RDOŚ rozpoczęło  w lutym 2019 roku procedurę związaną z opracowaniem koncepcji przeprowadzenia naprawy grobli czołowej, jak również budowy nowego mnicha. Dzięki staraniom nadleśnictwa projekt został wpisany do zintegrowanego programu, realizowanego przez Dyrekcję Generalna Lasów Państwowych  pn.  „Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu do roku 2020” i uzyska dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

                Kilkumiesięczne prace, podzielone na etapy wymagały  szczegółowych wizji lokalnych, jak również drobiazgowych uzgodnień z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ). Instytucja ta jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

                Aktualnie trwa końcowa faza kameralnych prac projektowych, natomiast rozpoczęcie właściwych prac zaplanowano na jesień 2020 roku.

O dalszych szczegółach dotyczących realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.

 

Link do artykułu na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach: http://katowice.rdos.gov.pl/uratuja-rezerwat

 

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PALIWA 2020

Koszęcin, 31.12.2019 r.

Zn. spr.: SA.422.1.2019.CM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowania przetargowym na realizację zadania pn.:

 

„Dostawa paliw (tankowanie pojazdów) dla pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2020” w następujących ilościach:

a) olej napędowy (ON) – 12000 litrów

b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2200 litrów

c) AdBlue (płyn katalityczny dodatek do ON) – 300 litrów

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictw Koszęcin z dnia 12.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pn.: „Dostawa paliw (tankowanie pojazdów) dla pojazdów będących własnością PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin w roku 2020”: benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego (ON) oraz dodatku katalitycznego do ON – preparatu AdBlue, w następujących ilościach: 

a) olej napędowy (ON) – 12000 litrów

b) benzyna silnikowa Pb 95 – 2200 litrów

c) AdBlue (płyn katalityczny dodatek do ON) – 300 litrów

 

- zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowe PAK-OIL Sp. z o.o., ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta złożona przez:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe PAK-OIL Sp. z o.o., ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

            Wartość oferty brutto: 71 195,00 zł, w tym VAT: 13 211,59

            Zaproponowane upusty do 1 litra zatankowanych paliw:

            4% do ON

            4% do Benzyny bezołowiowej PB 95

            4% do preparatu katalitycznego AdBlue

 

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Konkurs na Wieczernikową Choinkę

XII Edycja Konkursu na Wieczernikową Choinkę rozpoczęta

            W dniu 20 grudnia na Jasnej Górze rozpoczął się XII Konkurs na Wieczernikową Choinkę. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych archidiecezji częstochowskiej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie ozdób choinkowych i udekorowanie wylosowanego drzewka, które Lasy Państwowe zgodnie z wieloletnią tradycją przekazują na Jasną Górę. Choinki pochodziły z czterech nadleśnictw (Gidle, Herby, Kłobuck, Złoty Potok) wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Pracownicy RDLP przygotowali i podarowali własnoręcznie zrobione ozdoby świąteczne a Nadleśnictwo Koszęcin przekazało bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”, które zawieszono na każdym bożonarodzeniowym drzewku.

Najładniej udekorowane drzewko wybiorą jasnogórscy pielgrzymi, którzy w okresie świątecznym nawiedzać będą Jasną Górę. Corocznie na świąteczne dekoracje oddawanych jest ponad 40 tysięcy głosów – również wiernych z zagranicy.

            Tegoroczny konkurs, jak podkreśla rzecznik Jasnej Góry o. Sebastian Matecki, ma wymiar symboliczny ponieważ czterdzieści drzewek przypomina o wizycie papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze w 1979 roku.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Konsultacje społeczne projektu Planu Urządzenia Lasu

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznej wiadomości:

„Projektu Planu Urządzenia Lasu”

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od  23 grudnia 2019 roku do 13 stycznia 2020 roku w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin oraz RDLP w Katowicach (w Zespole ds. Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do publicznych konsultacji projekt Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na lata 2020‑2029 opracowany wg stanu na 01.01.2020 r.

 

Wyłożenie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz treścią wytycznych zawartych w Instrukcji Urządzania Lasu z 2011 r. wprowadzonej Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu.

 

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowania. Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 13 stycznia 2020 roku na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,

ul. św. Huberta 43/45,

40-543 Katowice.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

                                              

Dokumenty w formie elektronicznej są do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa oraz w siedzibie RDLP w Katowicach (w Zespole ds. Urządzania Lasu).

Dokumenty opisowe (Elaborat, POP, POŚ) w formie elektronicznej (pdf) są zamieszczone na stronie internetowej RDLP w Katowicach w zakładce „Urządzanie lasu” - link: http://www.katowice.lasy.gov.pl/urzadzanie-lasu

 

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

   Arkadiusz Wojciechowicz  

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Choinki Nadziei z przedszkolakami

            W dniu 19 grudnia 2019 roku pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wraz z dzieciakami z przedszkola u Cioci Mariolki w Koszęcinie udali się do Domu Pomocy Społecznej w ramach ogólnopolskiej akcji „Choinki nadziei”.

            Celem powyższej akcji jest kształtowanie szlachetnych i otwartych postaw wobec osób starszych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie, które często pozbawione są serdecznego kontaktu z innymi, co w okresie świątecznym szczególnie boli.

            Podczas wizyty wspólnie ubierano Bożonarodzeniowe drzewko pochodzące z koszęcińskich lasów oraz śpiewano świąteczne piosenki.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Uroczyste przekazanie choinki na Jasnej Górze

Nadleśnictwo Koszęcin uczestniczyło w uroczystościach, przekazując do dekoracji bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”

            W dniu 16 grudnia 2019 roku przed szczytem Jasnej Góry, odbyło się uroczyste przekazanie i dekoracja drzewka bożonarodzeniowego. Ponad 16- metrowa choinka przyjechała na Jasną Górę z Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski (RDLP Radom).

            Przekazanie choinki poprzedziła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, którą odprawił przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra a homilię wygłosił o. Jan Poteralski.

            Na uroczystość przybyli m.in.: Andrzej Matysiak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Marek Szary – zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, oraz Arkadiusz Wojciechowicz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

            Również Nadleśnictwo Koszęcin uczestniczyło w uroczystościach, przekazując do dekoracji bombki z logo Lasów Państwowych i hasłem kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI”.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

„III Koszęcińska Dycha” – w lasach Nadleśnictwa Koszęcin

Ponad 300 zawodników wyruszyło do walki o swój najlepszy wynik

            Już po raz trzeci bieg przełajowy „Koszęcińska Dycha” zawitał w lasach Nadleśnictwa Koszęcin. Dokładnie 30 listopada 2019 roku o godzinie 12:00, ponad 300 zawodników wyruszyło do walki o swój najlepszy wynik.

            Pogoda w dniu biegu była dość łaskawa dla zawodników, ale opady deszczu dzień wcześniej spowodowały, że na trasie pojawiły się miejsca z błotem a mostki po porannych przymrozkach stały się śliskie. Te dodatkowe „atrakcje” nie przeszkadzały zawodnikom, wręcz przeciwnie – wszyscy na mecie stwierdzili, że była to najlepsza trasa w historii „Koszęcińskiej Dychy”.    

Podczas biegu pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, wystawiali swoje stoisko edukacyjne, gdzie promowano Lasy Państwowe a w szczególności piękne Koszęcińskie lasy. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród biegaczy oraz ich rodzin, które bardzo energetycznie dopingowały swoich bliskich. Na pamiątkę wizyty w Koszęcińskich lasach, rozdawano gadżety edukacyjne oraz broszury informacyjne z działalności leśników na rzecz społeczeństwa.  

Na koniec imprezy Dyrektor Biegu, Wójt Gminy Koszęcin oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin pogratulowali i wręczyli nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii biegowych.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Spotkanie dla nauczycieli w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin

Podczas spotkania pracownicy nadleśnictwa i Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie przedstawili zainteresowanym oferty edukacyjne

          W dniu 28 listopada 2019 roku, Nadleśnictwo Koszęcin wspólnie z Ośrodkiem Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie, zorganizowało spotkanie dla nauczycieli, celem którego było omówienie zagadnień związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczo – leśną a także wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych współpracy pomiędzy instytucjami.

 Podczas spotkania pracownicy nadleśnictwa i Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie przedstawili zainteresowanym oferty edukacyjne oraz zaprezentowali walory przyrodnicze wykorzystywane w działalności edukacyjnej. Po przedstawieniu prezentacji, był czas na dyskusje oraz wymianę doświadczeń.

Ciekawym akcentem na zakończenie spotkania było zwiedzanie zabytkowej siedziby Nadleśnictwa Koszęcin. Oczywiście największe wrażenie, na uczestnikach będących pierwszy raz w budynku nadleśnictwa, zrobiły wystawy historyczno – przyrodnicze zlokalizowane w piwnicach.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Sprzedaż choinek

     Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin informuje, iż sprzedaż choinek będzie prowadzona wyłącznie w siedzibie nadleśnictwa (dziedziniec) w przy ul. Sobieskiego 1, w następujących dniach:

- 17 grudnia 2019 roku (wtorek)     w godzinach 12:00 do 16:00

- 18 grudnia 2019 roku (środa)       w godzinach 12:00 do 16:00

- 19 grudnia 2019 roku (czwartek)  w godzinach 12:00 do 16:00

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Resources to get

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Narada Techniczno – Gospodarcza

Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów

     W dniu 20 listopada b.r. w sali narad, w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, zwołana w celu podsuwania dwuletnich już prac nad opracowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na kolejny okres gospodarczy – tj. lata 2020 – 2029.

     Narada o uroczystym charakterze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (zamawiającego opracowanie) i Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie (wykonawcy prac) a także się przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych, Służb Publicznych, organizacji pozarządowych, szkół leśnych i stowarzyszeń – współpracujących na co dzień z Nadleśnictwem.

     Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów, którym odznaczają się one w tej chwili. Warto wspomnieć, iż prowadzona gospodarka jak i osiągnięty stan lasów czy innych składników majątku Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa został oceniony jako bardzo dobry przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach!

     Równoległe nastąpiło omówienie wyników prac związanych z przygotowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029. Biuro Urządzenia Lasu przedstawiło wyniki inwentaryzacji stanu lasu wraz z wnioskami, które wynikają z zebranych danych. W końcu zreferowano wybrane aspekty opracowanego Projektu Planu - między innymi zmiany numeracji oddziałów, podział na leśnictwa, intensyfikację użytkowania rębnego. Omówiono również „Program Ochrony Przyrody” dla Nadleśnictwa oraz „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu”.

     W swoim koreferacie Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin zaakceptował założenia i szczegóły projektu Planu oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w jego opracowanie.

     Szczególnym momentem kończącym Naradę było podziękowanie skierowane przez Z-cę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Huberta Wiśniewskiego, do Kierownika Drużyny Urządzeniowej – Piotra Pilcha, który oddając na ręce koszęcińskich leśników Projekt Planu Urządzenia Lasu kończy swoją - ponad 42 letnią – karierę w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Uczniowie z Włoch i Grecji z wizytą w Nadleśnictwie Koszęcin

W dniu 21 października 2019 roku, Nadleśnictwo Koszęcin gościło uczniów z Włoch            i Grecji, którzy w ramach realizacji programu ERASMUS +, przyjechali z wizytą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszęcinie.

Podczas spotkania, gości poznali historię budynku, obejrzeli wystawy historyczno-przyrodnicze i zapoznali się z pracą leśników oraz poznali walory przyrodnicze okolicznych lasów.  

Wizyta w Nadleśnictwie zakończyła się warsztatami plastycznymi, gdzie każdy mógł pomalować zwierzątka wykonane z masy gipsowej.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Powitanie jesieni z przedszkolakami.

W dniu 15 października 2019r. na uroczysku Potempowe odbyło się uroczyste powitanie jesieni z przedszkolakami z Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie i Leśnikami.

Pierwszym punktem, spotkania było krótkie przedstawienie połączone z prelekcją na temat prawidłowego zachowywania w lesie , „darów lasu” oraz ich mieszkańców. Po tym punkcie przedszkolaki z opiekunkami udały się na mały konkurs przyrodniczy, gdzie za zadanie było odnalezienie odpowiedniej ilości „materiałów” pochodzących z lasu: liście, nasiona, grzyby, kora oraz zrobienie fotografii muchomora. Wszystkie grupy wykonały zadanie bezbłędnie, zatem wszyscy byli zwycięzcami !

Po tej części spotkania, nadszedł czas na posiłek – było to oczywiście ognisko z kiełbaskami w pięknej jesiennej aurze. Następnie była jeszcze chwila dla dzieciaków na obcowanie z naturą.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Wspólna inwestycja Nadleśnictwa z Miastem Kalety

      To już kolejne wspólne przedsięwzięcie drogowe Nadleśnictwa Koszęcin z Miastem Kalety, mające związek z gospodarką leśną i zrealizowane przy udziale środków z funduszu leśnego w ramach współpracy Lasów Państwowych z jednostkami samorządowymi. Zgodnie z podpisanym pomiędzy stronami porozumieniem – opracowany projekt przebudowy ul. Ofiar Katynia na długości 570 metrów pozwoli na skomunikowanie strategicznych dróg leśnych w leśnictwie Zielona z drogą wojewódzką nr 908. Rozwiązanie to usprawni prowadzoną gospodarkę leśną, wpłynie decydująco na skuteczność ochrony p.pożarowej, jak również znacząco poprawi dotychczasowe warunki komunikacyjne mieszkańców.

      Zadanie podzielono na  dwa etapy, z których pierwszy o długości 300 metrów został w dniu 18 września 2019 oficjalnie przekazany do użytkowania.

    Mieszkańcy Zielonej dzięki wsparciu finansowym Nadleśnictwa, w miejscu dotychczasowej wyboistej drogi, uzyskali szeroką i funkcjonalną asfaltową ulicę, na którą czekali kilkadziesiąt lat. Zgodnie z deklaracją Burmistrza oraz postanowieniami porozumienia - drugi etap o długości ok.270 metrów zostanie zrealizowany w roku 2020 w całości ze środków Miasta Kalety.

 

JM.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

sprzątaMY

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudy w dniu 20 września 2019r. Nadleśnictwo Koszęcin na mocy współpracy Lasów Państwowych z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje przedsięwzięcie pod nazwą sprzątaMY.

 

Ogólnopolska akcja sprzątania lasu ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Koszęcin wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Koszęcinie oraz Strzebiniu od godziny 11:30 do 13:30 w miejscu wskazanym na mapce poglądowej zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w naszej akcji.

 

Osobami koordynującymi akcję z ramienia Nadleśnictwa będą:

Pan Marek Krakowski – tel. kontaktowy: 607–551-2000

Pan Artur Szymanek – tel. kontaktowy: 790-738-694

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Koszęcin weekendową stolicą tradycyjnego powożenia 2019

Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska odbywający się już piaty raz z rzędu w urokliwym Zespole Pałacowo-Parkowym przy siedzibie Zespołu Pieśni i tańca „ŚLASK” przyciągnął rzesze miłośników i pasjonatów koni. Mieliśmy okazje podziwiać unikatowe powozy i historyczne zaprzęgi, jak również uroczych dżentelmenów i piękne damy w stylowych strojach. Tegoroczna V edycja Konkursu odbywającą się w dniach 9-11 sierpnia miała szczególny charakter, z uwagi na prezentacje w ramach programu „Niepodległa” – rekonstrukcji historycznego pokazu i wystawy historycznych zaprzęgów konnych. Wydarzeniu temu towarzyszyły również: wieczór polskiej pieśni niepodległościowej i ułańskiej, odczyty i prelekcje okolicznościowe oraz warsztaty  rekonstrukcji i renowacji zabytkowych pojazdów konnych. Najwięcej emocji wzbudziła parada-korso historycznych zaprzęgów po ulicach Koszęcina.

    W Konkursie, którego najważniejszą częścią była próba terenowa, swoich sił spróbowało 21 zaprzęgów z kilku krajów Europy. Jej celem było przejechania bez punktów karnych specjalnie wyznaczonej kilkunastokilometrowej trasy z 5 przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Zgodnie z regulaminem na jej pokonanie przewidziano ściśle określony czas. Część terenowa przejazdu odbywała się leśnymi drogami przez malownicze bory sosnowe naszego nadleśnictwa.

      Nie zabrakło również akcentów leśno-łowieckich, jakże bliskich odbywającemu się wydarzeniu, mianowicie w pałacowym parku na stoiskach Nadleśnictwa Koszęcin można było rozsmakować się w potrawach z dziczyzny w ramach projektu „Dobre z lasu”, jak również sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Tradycyjnie już sobotni wieczór uświetnił plenerowy koncert Zespołu „ŚLĄSK”. Gościem specjalnym tegorocznej edycji była wybitna aktorka teatralna i filmowa Pani Krystyna Tkacz, która zaszczyciła nas zwiedzając z zaciekawieniem zabytkowy budynek nadleśnictwa. 

     Warto przypomnieć, iż od pierwszej edycji Konkursu tj. od 2015 roku jej współorganizatorami jest RDLP Katowice oraz Nadleśnictwo Koszęcin.

Tekst: JM.

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Film instruktażowy

 

Zintegrowany System Zagospodarowania Lasu w Kierunku Ochrony Upraw i Młodników Przez Zwierzynę Płową

 

 

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Ogłoszenie o naborze na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Treść ogłoszenia wraz z oświadczeniami, które należy złożyć ubiegająć się o przyjęcie na staż znajdują się w plikach PDF, do pobrania poniżej.
Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - fotowoltaika

                                                           Koszęcin, dnia 17 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.20.2.2019                                                             

 

                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień umożliwiających przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy celem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp”  na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego nadleśnictwa wraz z zapleczem socjalnym.

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

 

Oze -Sun sp. z o.o.  ul. Śląska 40    40-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Cena oferty: 16 641,90 zł (brutto)

 

 W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

 

 

        

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - przeglądy

                                                             Koszęcin, dnia 11 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.771.8.2019 

 

 

 

                                       

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

„Wykonanie okresowej kontroli (5-letniej) stanu technicznego dróg leśnych (dojazdów pożarowych)  zlokalizowanych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin,  zgodnie z art.62 ust.1. pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

           W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty:

  1. CURSUS PROJEKT Marcin LUDWOG   ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE

Cena oferty: 25 309,27 zł (brutto)

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST-SANIT”  Mariusz POGODA  ul. Tysiąclecia 56,

        42-287 KMIEŃSKIE MŁYNY

        Cena oferty: 25 584,00 zł (brutto)

  1. Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

 

 

        

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

Koszęcin  dn. 03.07.2019 r.

Zn.spr. S.2111.3.2019                                                                                   

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

       PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin (dalej Zamawiający), działając w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) – zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

    1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z remontem elewacji  budynku 

        gospodarczego, zlokalizowanego w osadzie leśniczego w  Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

        – zgodnie z przedmiarem robót (złącznik nr 1)

 

   2. Opis przedmiotu zamówienia (robót budowlanych):

        - demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz wrót (stodoły)

        - montaż stolarki okiennej PCV wraz z podokiennikami

        - montaż 2 kpl.bram o konstrukcji stalowej do stodoły

        - naprawa uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych

        - przygotowanie istniejących tynków pod gruntowanie

        - gruntowanie tynków

        - przyklejenie siatki oraz jej zagruntowanie

        - 2 krotne malowanie elewacji farbą silikatową (kolor do uzgodnienia z inwestorem)

        - montaż podbitki z paneli winylowych typu SIDING  na ruszcie,

        - wykonanie ław betonowych pod krawężniki najazdowe oraz obrzeża betonowe

        - wykonanie wokół budynku nawierzchni (opaski) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa

          łamanego i podsypce cementowo-piaskowej

       

  1. Termin i miejsce składania ofert.

 

  1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy zał. Nr 2) należy złożyć osobiście

w Sekretariacie Nadleśnictwa Koszęcin przy ul.Sobieskiego1 lub przesyłać na adres: PGL  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 1

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej  kopercie, którą należy opisać w

następujący  sposób:

           „Nazwa i adres wykonawcy”

           Oferta na: „Remont elewacji budynku gospodarczego w Bruśku”

      3.  Termin składania ofert  do  dnia  10 lipca  2019 roku do godz.800

      4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu   10 lipca  2019 roku o  godz.815

      5.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Lp

Nazwa kryterium

waga

1

Cena

80%

2

Okres gwarancji

20%

 

1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

                        najniższa oferowana cena

              C =   -------------------------------    x   100 pkt x 80%

                                       cena rozpatrywanej oferty

1.1. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 80 pkt.

 

2. Do porównania i oceny ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany wzór:

 

                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

              G =  ---------------------------------       x   100 pkt x 20%

                   najdłuższy okres gwarancji

 

2.1. Punktacja za okres gwarancji liczona będzie w przedziale od 60 do 120 miesięcy.

2.2. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  poniżej 60 miesięcy  skutkować to

       będzie brakiem pkt. w tym kryterium

2.3. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  powyżej 120 miesięcy, punktacja

       w  kryterium okres gwarancji rozpatrywana  będzie jak w przy 120 miesiącach.

2.4. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach Zamawiający przeliczy te  lata

       na miesiące.

2.5. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 pkt.

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na

       podstawie kryteriów cena i okres gwarancji wg następującego wzoru:

 

                  najniższa oferowana cena                                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

S = -----------------------  x 100 pkt x 80%   +    --------------------------------       x 100 pkt x 20%

                           cena rozpatrywanej oferty                                     najdłuższy okres gwarancji

 

3.1. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać łącznie we wskazanych kryteriach: 100 pkt.

3.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.3. Oferta, która uzyska maksymalna ilość punktów w oparciu o zastosowane kryteria, zostanie uznana

       za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z  uzyskaną ilością punktów.

4.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako

      najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

       Wymagany termin ukończenia robót:  30 września 2019 roku

 

V. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

     Jarosław MIELCZAREK – Sekretarz Nadleśnictwa tel.602 485 179

 

VI. Postanowienia końcowe.

    1.  Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

    2.  Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji

          przedmiotu zamówienia.

 

    3.  Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym,

         stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

    4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    5.  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem faktycznym i sytuacją na gruncie

         przed złożeniem oferty.

    6.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom

         którzy złożyli swoją ofertę oraz zamieszczona na stronie  internetowej  Zamawiającego

         tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin

    7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania

         przyczyn.

   8.  Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 Nadleśniczego

         Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

         udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz

         powołania Komisji przetargowej w tym zakresie.

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 - przedmiar robót

Nr 2 - formularz ofertowy

Nr 3 - wzór umowy

Nr 4 - STWiOR

     

 

                                                                                                                                 

.

 

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.