Asset Publisher Asset Publisher

Mistrzostwa Świata w strzelectwie terenowym w lasach Koszęcińskich

W dniach 22 i 23 czerwca 2019 r., na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w Leśnictwie Zielona odbyły się po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Świata WHFTO (Mistrzostwa Świata w strzelectwie terenowym).


      W rywalizacji wzięło udział ponad dwustu zawodników z różnych krajów: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Holandii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, RPA oraz Iranu. Były to bardzo ważne zawody, gdyż Polska reprezentacja broniła wywalczonego w 2018 roku tytułu drużynowych Mistrzów Świata – oczywiście tytuł zdobyty. Więcej informacji na temat strzelectwa terenowego, zawodów oraz wyników w poszczególnych kategoriach można zdobyć na stronie:

http://strzelectwoterenowe.pl/index.php

Nadleśnictwo Koszęcin, jako współorganizator zawodów, ufundowało część nagród, oraz promowało Lasy Państwowe na swoim stoisku.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - fotowoltaika

                                                           Koszęcin, dnia 17 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.20.2.2019                                                             

 

                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień umożliwiających przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy celem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp”  na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego nadleśnictwa wraz z zapleczem socjalnym.

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

 

Oze -Sun sp. z o.o.  ul. Śląska 40    40-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Cena oferty: 16 641,90 zł (brutto)

 

 W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

 

 

        

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - przeglądy

                                                             Koszęcin, dnia 11 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.771.8.2019 

 

 

 

                                       

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

„Wykonanie okresowej kontroli (5-letniej) stanu technicznego dróg leśnych (dojazdów pożarowych)  zlokalizowanych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin,  zgodnie z art.62 ust.1. pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

           W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty:

  1. CURSUS PROJEKT Marcin LUDWOG   ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE

Cena oferty: 25 309,27 zł (brutto)

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST-SANIT”  Mariusz POGODA  ul. Tysiąclecia 56,

        42-287 KMIEŃSKIE MŁYNY

        Cena oferty: 25 584,00 zł (brutto)

  1. Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

 

 

        

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

Koszęcin  dn. 03.07.2019 r.

Zn.spr. S.2111.3.2019                                                                                   

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

       PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin (dalej Zamawiający), działając w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) – zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

    1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z remontem elewacji  budynku 

        gospodarczego, zlokalizowanego w osadzie leśniczego w  Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

        – zgodnie z przedmiarem robót (złącznik nr 1)

 

   2. Opis przedmiotu zamówienia (robót budowlanych):

        - demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz wrót (stodoły)

        - montaż stolarki okiennej PCV wraz z podokiennikami

        - montaż 2 kpl.bram o konstrukcji stalowej do stodoły

        - naprawa uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych

        - przygotowanie istniejących tynków pod gruntowanie

        - gruntowanie tynków

        - przyklejenie siatki oraz jej zagruntowanie

        - 2 krotne malowanie elewacji farbą silikatową (kolor do uzgodnienia z inwestorem)

        - montaż podbitki z paneli winylowych typu SIDING  na ruszcie,

        - wykonanie ław betonowych pod krawężniki najazdowe oraz obrzeża betonowe

        - wykonanie wokół budynku nawierzchni (opaski) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa

          łamanego i podsypce cementowo-piaskowej

       

  1. Termin i miejsce składania ofert.

 

  1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy zał. Nr 2) należy złożyć osobiście

w Sekretariacie Nadleśnictwa Koszęcin przy ul.Sobieskiego1 lub przesyłać na adres: PGL  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 1

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej  kopercie, którą należy opisać w

następujący  sposób:

           „Nazwa i adres wykonawcy”

           Oferta na: „Remont elewacji budynku gospodarczego w Bruśku”

      3.  Termin składania ofert  do  dnia  10 lipca  2019 roku do godz.800

      4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu   10 lipca  2019 roku o  godz.815

      5.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Lp

Nazwa kryterium

waga

1

Cena

80%

2

Okres gwarancji

20%

 

1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

                        najniższa oferowana cena

              C =   -------------------------------    x   100 pkt x 80%

                                       cena rozpatrywanej oferty

1.1. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 80 pkt.

 

2. Do porównania i oceny ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany wzór:

 

                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

              G =  ---------------------------------       x   100 pkt x 20%

                   najdłuższy okres gwarancji

 

2.1. Punktacja za okres gwarancji liczona będzie w przedziale od 60 do 120 miesięcy.

2.2. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  poniżej 60 miesięcy  skutkować to

       będzie brakiem pkt. w tym kryterium

2.3. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  powyżej 120 miesięcy, punktacja

       w  kryterium okres gwarancji rozpatrywana  będzie jak w przy 120 miesiącach.

2.4. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach Zamawiający przeliczy te  lata

       na miesiące.

2.5. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 pkt.

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na

       podstawie kryteriów cena i okres gwarancji wg następującego wzoru:

 

                  najniższa oferowana cena                                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

S = -----------------------  x 100 pkt x 80%   +    --------------------------------       x 100 pkt x 20%

                           cena rozpatrywanej oferty                                     najdłuższy okres gwarancji

 

3.1. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać łącznie we wskazanych kryteriach: 100 pkt.

3.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.3. Oferta, która uzyska maksymalna ilość punktów w oparciu o zastosowane kryteria, zostanie uznana

       za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z  uzyskaną ilością punktów.

4.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako

      najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

       Wymagany termin ukończenia robót:  30 września 2019 roku

 

V. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

     Jarosław MIELCZAREK – Sekretarz Nadleśnictwa tel.602 485 179

 

VI. Postanowienia końcowe.

    1.  Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

    2.  Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji

          przedmiotu zamówienia.

 

    3.  Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym,

         stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

    4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    5.  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem faktycznym i sytuacją na gruncie

         przed złożeniem oferty.

    6.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom

         którzy złożyli swoją ofertę oraz zamieszczona na stronie  internetowej  Zamawiającego

         tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin

    7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania

         przyczyn.

   8.  Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 Nadleśniczego

         Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

         udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz

         powołania Komisji przetargowej w tym zakresie.

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 - przedmiar robót

Nr 2 - formularz ofertowy

Nr 3 - wzór umowy

Nr 4 - STWiOR

     

 

                                                                                                                                 

.

 

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Seniorzy z Katowic z wizytą w nadleśnictwie

W dniu 24 czerwca 2019 roku, siedzibę Nadleśnictwa Koszęcin odwiedziła 50 – osobowa grupa seniorów z Katowic.

 

    Podczas godzinnego spotkania, przybliżono uczestnikom historię budynku oraz zaprezentowano wystawy historyczno–przyrodnicze zlokalizowane w piwnicach. Oczywiście zmodernizowany budynek, zrobił na uczestnikach pozytywne wrażenie. Organizator wycieczki, już zapowiedział kolejną wizytę z inną grupą w sierpniu.

     Po wizycie w Nadleśnictwie Seniorzy udali się do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Inwentaryzacja zapasu – warsztaty

W dniu 03 czerwca 2019 roku, Zespół ds. Urządzania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zorganizował na terenie Nadleśnictwa Koszęcin „Warsztaty urządzeniowe dot. inwentaryzacji zapasu w obecnej rewizji”. Warsztaty skierowane były do kadry zarządzającej gospodarką leśną, miały za cel przybliżenie metod inwentaryzacji zapasu drewna na pniu – z omówieniem ich wad i zalet. W toku warsztatów przybliżono obowiązującą statystyczną metodę pomiaru miąższości – przy pomocy której została przeprowadzona inwentaryzacja zasobów drzewnych na potrzeby aktualnie opracowywanego Projektu Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Koszęcin na okres od 01.01.2020 do 31.12.2029 r.

Prelekcja oraz zajęcia terenowe odbywały się przy współudziale przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie. W warsztatach czynny udział brała zaproszona grupa uczniów Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku wraz z opiekunami.

Wspaniała pogoda i piękne drzewostany nad Małą Panwią stanowiły tło zaskakujących ustaleń, niebanalnych pytań oraz burzliwej dyskusji obfitującej w intrygujące wnioski.

Po zakończeniu warsztatów grupy robocze złożone z przedstawicieli RDLP, BULiGL i Nadleśnictwa przystąpiły do kontroli prac terenowych z zakresu inwentaryzacji zapasu na pniu – wykonanych w ramach wspomnianego opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Regionalna rozgrywka gry planszowej „ŻYWIOŁY LASU”

W dniu 31 maja 2019 roku, punktualnie o godzinie 11:00, w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin odbyła się regionalna rozgrywka gry planszowej „Żywioły Lasu”. Zainteresowanie turniejem było ogromne, niestety ze względów logistycznych organizator dopuszczał możliwość rejestracji tylko 12 drużyn, które oczywiście pojawiły się w Koszęcinie ( decydowała kolejność zgłoszeń ).

Powyższe wydarzenie promowało działania Lasów Państwowych związane z adaptacją lasów i leśnictwa do zmian klimatu w ramach:

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich"

„Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków związanych z pożarami lasów". 

 

Turniej odbywał się pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Organizatorem turnieju była agencja El Padre na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

            Rywalizacja była duża i bardzo wyrównana. Poniżej zamieszczamy wyniki poszczególnych drużyn w  rozgrywce regionalnej.

1. Gim Forest – SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku – 783 pkt – czas – 00:49:53

2. Przyjaciele lasu – SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 771 pkt – czas – 01:06:10

3. Herberciaki 1 – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Z.Herberta Nr.2 STO – 767 pkt – czas – 01:03:33

4. Forestowie – SP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krzepicach – 758 pkt – czas – 01:15:31

5. Miłośnicy lasu – SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 749 pkt – czas – 01:09:32

6. Obrońcy lasu – SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 748 pkt – czas – 01:13:31

7. Herberciaki 2 – Społeczna Szkoła Podstawowa im. Z.Herberta Nr.2 STO – 744 pkt – czas – 01:26:40

8. Wesołe niedźwiadki – ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie – 742 pkt – czas – 01:02:11

9. Wielbiciele lasu - SP im. Jana Pawła II w Koszęcinie – 736 pkt – czas – 01:18:14

10. Ekodrużyna – SP w Strzebiniu – 730 pkt – czas – 01:07:58

11. Olszynianki – Zespół Szkolono – Przedszkolny w Olszynie – 718 pkt – czas – 01:22:07

12. Leśni - SP nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku – 687 pkt – czas – 01:09:22

Wszystkie wyniki oraz ogólnopolski ranking można zobaczyć na stronie poświęconej grze pod adresem:

https://www.zywiolylasu.com.pl/ranking

 

 

Tekst: ŁC

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Zwycięzcy XI edycji Konkursu na Wieczernikową Choinkę z wizytą w Nadleśnictwie Koszęcin.

W dniu 31 maja 2019 roku, gościliśmy w naszej siedzibie zwycięzców XI edycji konkursu na Wieczernikową Choinkę, który odbył się na Jasnej Górze – były to najmłodsze dzieciaki z przedszkola w Węglowicach wraz z kadrą pedagogiczną.

W programie wycieczki edukacyjnej znalazło się zwiedzanie Nadleśnictwa oraz Zespołu Pałacowo – Parkowego  - siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Największym zainteresowaniem wśród dzieciaków cieszyły się eksponaty zwierząt zlokalizowane w piwnicach naszej siedziby, a podczas wizyty w siedzibie zespołu „Śląsk” była to możliwość zwiedzania wieży pałacowej połączona z wyjściem na taras widokowy.

            Po tej części spotkania, udaliśmy się na krótką wycieczkę terenową, która oczywiście zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

           

Tekst: Łukasz Cierpiał

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Film promocyjny

Zapraszam do obejrzenia filmu promocyjnego Nadleśnictwa Koszęcin.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Dzień Seniora również w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin

W dniach 20 – 21 maja 2019 roku, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, zorganizował „Dni Seniora”. Bogaty program wydarzenia (warsztaty wokalne, taneczne, prelekcje tematyczne, strefy ruchu Nordic Walking, koncerty Zespołu) miały na celu aktywizację Seniorów.

Nadleśnictwo Koszęcin również włączyło się do powyższej akcji, poprzez udostępnienie do zwiedzania swojej siedziby. Odwiedzające osoby wręcz nie wierzyły, że budynek został wzniesiony w 1810 roku i jest najstarszą siedzibą Nadleśnictw w Polsce. Duże wrażenie zrobiło wykończenie wnętrza budynku, a przede wszystkim wystawy o charakterze historyczno – przyrodniczym zlokalizowane w piwnicach. Wiele z osób zapewniło, że jeszcze wróci do Koszęcina ze swoimi rodzinami i na pewno odwiedzą naszą siedzibę.  

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

CIETRZEWISKO 2019

Tegoroczna jubileuszowa X edycja Pikniku leśno-łowieckiego „CIETRZEWISKO” rozpoczęła się nieco inaczej niż pamiętamy z lat ubiegłych. Nowym akcentem wprowadzonym przez leśników był zorganizowany po raz pierwszy Leśny Dzień Edukacyjny, dedykowany młodzieży szkolnej, a zainaugurowany w piątek przed południem 17 maja.

      Arkadiusz Wojciechowicz – Dyrektor RDLP Katowice, otwierając spotkanie z młodzieżą  mówił z zawodzie leśnika, jako o profesji dla ludzi z pasją i miłością do przyrody. Uczniowie szkół podstawowych mogli  na miejscu zapoznać się z ofertą średnich szkół leśnych z Brynka, Tułowic oraz Milicza. Natomiast ich starsi koledzy mieli okazje porozmawiać ze studentami Wydziałów Leśnych z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania oraz Rolniczego z Krakowa. Specjalnie przygotowane na tę okazje stoiska edukacyjne odwiedziło kilkuset uczniów. 

      Drugi dzień pikniku rozpoczął się w sobotni poranek o godz. 9:30 w zabytkowej siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin otwarciem IX Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej oraz Konkursu Sygnalistów Myśliwskich. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział prawie 80 uczestników, startując w różnych kategoriach.

      Tradycyjnie już mocnym akcentem CIETRZWISKA był międzynarodowy turniej drwali, perfekcyjnie zorganizowany przez firmę M.H Brol, sponsorowany przez MAKITĘ. W turnieju o punkty do eliminacji Mistrzostw Polski walczyło 38 zawodników. Gościliśmy również zawodników z Czech, Słowacji, Niemiec oraz Białorusi. Zwycięski laur przypadł Tomaszowi Bilskiemu, natomiast v-ce mistrzem został Valery Durovich z Białorusi,  a zaszczytne III miejsce przypadło Szymonowi Kukuc ze Słowacji.

      Po raz pierwszy w Koszęcinie mogliśmy również podziwiać pokazy arborystyki wysokościowej w wykonaniu specjalistów z firmy „BILPOL”, zajmującej się profesjonalnie pielęgnacją zabytkowych drzew parkowych.

      Punktualnie o godz. 11:00 rozpoczęły się Regionalne Obchody Dnia Lasu zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Byliśmy świadkami bardzo ciekawej uroczystości opartej na ceremoniale leśnym, z udziałem prawie 400 leśników i zaproszonych gości.

      Nieodłącznym elementem CIETRZEWISKA były atrakcyjne stoiska edukacyjne Lasów Państwowych, przybliżające pracę leśnika oraz prezentujące wdrożone innowacyjne projekty m.in. Las Energii, Leśne Gospodarstwa Węglowe czy Dobre z lasu. Nowością były ekspozycje leśników hobbystów, które można było podziwiać w budynku nadleśnictwa, mianowicie: niepowtarzalną i unikatową kolekcje biżuterii łowieckiej autorstwa Stefanii Krzyżowskiej, zbiór skamieniałości i minerałów Wojtka Torbusa z Prudnika, czy precyzyjnie wykonane przez Łukasza Kargola z Kobióra sztuczne przynęty (woblery) dla miłośników wędkarstwa. Smakosze potraw z dziczyzny mogli do woli delektować się różnorodnymi przysmakami i specjałami tradycyjnej kuchni myśliwskiej, przygotowanymi specjalnie na tę okazje przez leśników i lokalne koła łowieckie.

      Od piątku do niedzieli można było także zwiedzać okolicznościową ekspozycję w siedzibie Nadleśnictwa przygotowaną przez Klub Kolekcjonera i Etyki Myśliwskiej  oraz KŁ „Dabrowa” z Koszęcina.

      W niedzielę natomiast w drewnianym kościele pw. Św. Trójcy odbyła się uroczysta msza święta hubertowska przy udziale pocztów sztandarowych, celebrowana przez ks. Mikołaja Skawińskiego. O przepiękną nastrojową oprawę muzyczną zadbał Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich RDLP Katowice.

      Ponadto imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji np. wystawy rękodzielnicze, koncerty gwiazd śląskiej estrady, turniej skata, pokaz ras psów myśliwskich

 

TEKST: JM

 

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Regionalne Obchody Dni Lasu Koszęcin 2019.

Po raz kolejny w przepięknej scenerii zespołu pałacowo-parkowego przy siedzibie ZPiT „Śląsk ”im.St.Hadyny w Koszęcinie zorganizowano obchody Regionalnych Dni Lasu. Uroczystość ta zbiegła się z X jubileuszową edycją cyklicznego plenerowego projektu Pikniku leśno-łowieckiego „CIETRZEWISKO 2019”

W sobotnie wiosenne przedpołudnie 18 maja gościliśmy liczne grono naszych kolegów ze wszystkich jednostek organizacyjnych RDLP Katowice oraz lokalnych polityków, samorządowców, przedstawicieli  służb mundurowych, uczelni i szkół leśnych, PZŁ oraz duchowieństwa. Obchody przebiegały wg ceremoniału leśnego, z udziałem sztandaru RDLP Katowice wprowadzonego przez pododdział honorowy Służby Leśnej w asyście Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich. Tak więc miało miejsce uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego. Arkadiusz Wojciechowicz – Dyrektor RDLP Katowice dokonał również przegląd korpusu nadleśniczych oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, nawiązując do 95-lecia istnienia Lasów Państwowych. Odczytano również listy gratulacyjne m.in. od Dyrektora Generalnego LP. Podczas obchodów wręczono także Kordelasy Leśnika Polskiego wyróżniającym się i zasłużonym pracownikom z Nadleśnictw: Prudnik, Pruszków oraz Andrychów. Uroczystości uświetnił koncert zespołu CARRANTUOHILL.

 

Tekst: JM

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Cietrzewisko 2019

w dniach 17-19 maja 2019r.na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym siedziby Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" odbędzie się już dziesiąta edycja Pikniku Leśno-Łowieckiego.

ZAPRASZAMY!!!
Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

SADZENIE LASU Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEBINIU

W dniu 7 maja 2019 roku w Leśnictwie Piasek, odbyło się spotkanie edukacyjne połączone z sadzeniem lasu.

W spotkaniu wzięły udział dzieci z klasy IV Szkoły Podstawowej w Strzebiniu. Po krótkiej prelekcji edukacyjnej i przedstawieniu zasad prawidłowej techniki sadzenia, dzieciaki bardzo ochoczo zabrały się do pracy – poradziły sobie rewelacyjnie. W pracach nie przeszkodził nawet, krótki wiosenny deszczyk. Wręcz przeciwnie dzieciaki, były zadowolone z tego faktu i świadomie mówiły, że to „dla dobra drzewek”.

Na zakończenie, odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, przy którym również rozmawiano o zasadach prawidłowego zachowania się w lesie. Po wszystkim dzieciaki wraz z opiekunkami udały się w dalszą „podróż” rowerową po terenie Leśnictwa Piasek.

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Wizyta przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej w siedzibie Nadleśnictwa

W dniu 24 kwietnia Smerfiki i Krasnoludki z Przedszkola u Cioci Mariolki odwiedziły Nadleśnictwo Koszęcin.

Podczas zwiedzania Nadleśnictwa, prowadzono pogawędki na temat pracy leśnika, drzew oraz zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Największym zainteresowaniem cieszyły się eksponaty zwierząt zlokalizowane w piwnicach Nadleśnictwa. Dużą niespodzianką dla dzieciaków były odgłosy ptaków i jeleni, które towarzyszyły im podczas zwiedzania. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, przedstawiając własne spostrzeżenia / obserwacje otaczającej nas przyrody.

 

W kolejnym dniu odwiedziły nas dzieci nieco starsze. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Koszęcinie. Na początku spotkania przedstawiono krótki rys historyczny siedziby. Dużym zaskoczeniem była informacja, że budynek został wzniesiony w roku 1810 i jest najstarszą siedzibą Nadleśnictwa w Polsce. Po krótkiej pogawędce o historii, przedstawiono zakres pracy leśników oraz problemów z jakimi muszą się zmagać. Dzieciaki bardzo świadomie uczestniczyły w rozmowach o zagrożeniu pożarowym lasu oraz o problemie jakim jest zaśmiecanie lasów. Po tej części spotkania, podzielono uczestników na dwie grupy. Jedna udała się do piwnic Nadleśnictwa, gdzie oglądała wystawy o charakterze historyczno – przyrodniczym, druga w tym czasie obejrzała krótki film pt.: „Życie Lasu – Ptaki”. Następnie grupy się wymieniły i po tej części udały do szkoły.

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - infrastruktura drogowa

                                          Koszęcin dn.06.05.2019 roku

Zn.spr.S.771.2.2019 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„ Wykonanie aktualizacji ekspertyzy optymalizacji i rozwoju infrastruktury drogowej

 dla Nadleśnictwa Koszęcin”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

  BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ-ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Senatorska 15, 30-106 KRAKÓW

Cena oferty: 30 750,00 zł (brutto)

 

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta:

 

BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ-ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul. Senatorska 15, 30-106 KRAKÓW

Cena oferty: 30 750,00 zł (brutto)

 

                                                                                                  

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Turniej gry „Żywioły lasu” 2019

Nadleśnictwo Koszęcin zaprasza na turniej w grze planszowej "Żywioły Lasy", który odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa dnia 31.05.2019r.

Wydłużona możliwość rejestracji do 8 maja 2019r.

 

15 kwietnia 2019 r. wystartowała rejestracja drużyn do Turnieju strategicznej gry planszowej „Żywioły lasu”.
Wydarzenie promuje działania Lasów Państwowych związane z adaptacją lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody rzeczowe! A dla szkół 3 najlepszych drużyn:
wyposażenie w pomoce naukowe do pracowni przyrodniczych o łącznej wartości 6 500 zł.

Rejestrowane są drużyny składające się z 4 zawodników w wieku 10-16 lat.

Każda zakwalifikowana drużyna otrzyma bezpłatny egzemplarz gry „Żywioły lasu”,
dzięki któremu będzie mogła potrenować przed udziałem w Turnieju.

Rozgrywki regionalne będą odbywać się od 13 maja do 7 czerwca br., w 50 jednostkach Lasów Państwowych (głównie nadleśnictwach).
Gdzie dokładnie? Sprawdźcie na interaktywnej mapie, znajdującej się na stronie internetowej wydarzenia.

Rejestracja trwa do 8 maja br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Im wcześniej zostanie zarejestrowana drużyna,
tym więcej czasu będą mieć zawodnicy na przygotowanie się do rozgrywek!


Jak przebiega rejestracja i udział w Turnieju?

1. Zapoznajesz się z regulaminem.
2. Zbierasz 4-osobową drużynę.
3. Znajdujesz na mapie nadleśnictwo położone najbliżej Waszego miejsca zamieszkania.
4. Sprawdzasz, kiedy odbywa się rozgrywka i czy są jeszcze wolne miejsca.
5. Dorosły opiekun rejestruje drużynę.
6. Opiekun otrzymuje potwierdzenie rejestracji.
7. Do Waszej szkoły przychodzi paczka z grą (1 gra na każdą 4-osobową drużynę).
8. Poznajecie grę, trenujecie i opracowujecie strategię na Turniej.
9. Przyjeżdżacie do nadleśnictwa i mierzycie się z innymi drużynami w etapie regionalnym.
10. Sprawdzacie swój wynik w rankingu wszystkich drużyn z całej Polski.
11. Jeśli znaleźliście się w grupie 8 najlepszych drużyn, zostajecie zaproszeni do Finału w Warszawie.
12. Spotykacie się z najlepszymi drużynami w Polsce i walczycie o atrakcyjne nagrody dla Was i Waszej szkoły.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Turnieju i życzymy powodzenia w rozgrywkach!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 

Turniej odbywa się pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

O czym jest gra?

Nasz klimat się zmienia, a żywioły, które panują w lesie są niestabilne. Doświadczamy tego, zmagając się z efektami gwałtownych zjawisk pogodowych: suszy, wichur czy ulewnych opadów. Nie mamy na nie bezpośredniego wpływu, ale możemy przewidywać ich skutki i próbować im zapobiegać. Niektórym zmianom da się przeciwdziałać, do innych musimy się przystosować. W adaptacji lasów do zmian klimatu niezwykle istotne jest to, w jaki sposób będziemy gospodarować wodą i jak ochronimy lasy przed pożarami. Zachowanie lasu w dobrej kondycji
to teraz Wasze zadanie. Od Waszych decyzji i działań zależy, czy uda się Wam zapanować nad żywiołami ognia i wody.

„Żywioły lasu” to autorska gra planszowa przeznaczona do indywidualnej rozgrywki w gronie kilku osób. Jej atutem jest dobrze zbalansowana mechanika, w której równoważy się aspekt losowości oraz wpływu decyzji podejmowanych przez gracza na przebieg gry.
Przejrzyste i intuicyjne zasady pozwalają szybko wczuć się w grę bez względu na wiek czy doświadczenie w grach planszowych.
Chroń swój las przed skutkami sił żywiołów, bądź gotowy na ewentualne klęski i dbaj o to, aby las trwał dalej, z korzyścią dla ludzi i dla przyrody.

więcej szczegółów pod adresem: www.zywiolylasu.com.pl

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Dzień wolny 02.05.2019

I N F O R M A C  J A

 

INFORMUJEMY SZANOWNYCH  PAŃSTWA

PETENTÓW, ŻE DECYZJĄ NADLEŚNICZEGO

NADLEŚNICTWA KOSZĘCIN

 

 

 DZIEŃ 2 MAJA (CZWARTEK) 2019 r.

 

 

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY   

 

 

 

 

 

            ZE EWENTUALNE UTRUDNIENIA UPRZEJMIE PRZEPRASZAMY.

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

#sadziMY las z prezydentem Andrzejem Dudą

Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji i samemu posadź drzewko! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju.

Odbiór sadzonek będzie możliwy w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw w całej Polsce 26 kwietnia, od godz. 9.00 do wyczerpania zapasów.Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na

samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący domy również dla nas.

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej teraz wszyscy będą mogli z łatwością posadzić własne drzewo.
Już 26 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy, każdy może w siedzibie najbliższego nadleśnictwa odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie, aby móc później drzewko samodzielnie pielęgnować i podziwiać, jak z roku na rok rośnie.

 

Tego samego dnia, 26 kwietnia, uroczystej inauguracji akcji #sadziMY dokona prezydent Andrzej Duda, który wraz z pierwszą damą weźmie udział w odnawianiu powierzchni w leśnictwie Jakubowo w  Nadleśnictwie Rytel, jednej z wielu zniszczonych przez huragan 100-lecia w sierpniu 2017 r. Spotka się tam ponad 1000 osób, aby posadzić 100 ha nowego pokolenia lasu. W wydarzeniu obok pary prezydenckiej uczestniczyć będą m.in. pracownicy administracji publicznej, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pracownicy Lasów Państwowych, uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi. Łączna liczba drzewek posadzonych w ramach tego wydarzenia przekroczy 300 tys.

Znajdź siedzibę najbliższego nadleśnictwa:

Huragan 100-lecia był największym takim kataklizmem w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.  Obszar zniszczeń w lasach odpowiadał wielkością całej aglomeracji warszawskiej. W ciągu dwóch lat Lasy Państwowe uprzątnęły już ponad 90 proc. całego terenu po kataklizmie. Pracowało przy tym ponad 1200 leśników i ok. 4 tys. pracowników prywatnych firm usług leśnych oraz kilkaset maszyn leśnych. Dziś przyszedł czas na odtworzenie zniszczonych lasów. W najbliższych latach leśnicy posadzą tam blisko 220 mln nowych drzew.

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.

Infomacja z wyboruofert - Catering 2019

  Koszęcin dn. 19.04 2019 roku

        Zn.spr.S.0610.2.2019                                           

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Usługa cateringowa na terenie siedziby Nadleśnictwa Koszęcin organizowana z okazji Regionalnych Obchodów Dni Lasu w dn.18.05.2019 roku””

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  złożona przez:

 

  „Złote Arkady” Marzanna PRZERADA ul. Boya-Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa

Cena oferty: 12 474,00 zł (brutto)

 

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty:

  1. „ZŁOTE ARKADY” Marzanna Przerada   42-200 CZĘSTOCHOWA ul. Boya Żeleńskiego 12,

Cena oferty brutto: 12 474,00 zł

  1. „STRZELNICA Sp. z o.o.  KOCHCICE Lubliniecka 9, 42-713 KOCHANOWICE

Cena oferty brutto: 28 000,00 zł

 

Average (0 Votes)


No comments yet. Be the first.
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 100 results.