Asset Publisher Asset Publisher

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - fotowoltaika

                                                           Koszęcin, dnia 17 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.20.2.2019                                                             

 

                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień umożliwiających przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy celem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp”  na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego nadleśnictwa wraz z zapleczem socjalnym.

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

 

Oze -Sun sp. z o.o.  ul. Śląska 40    40-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Cena oferty: 16 641,90 zł (brutto)

 

 W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

 

 

        

 

Durchschnitt (0 Stimmen)


Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste.