Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty - Brusiek 2018

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin (dalej Zamawiający), działając w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity) – zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku gospodarczym zlokalizowanym w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z wymianą pokrycia dachowego na

        budynku  gospodarczym, zlokalizowanym w osadzie leśniczego leśnictwa Brusiek w  Bruśku przy

       ul. Koszęcińskiej 17 – zgodnie z przedmiarem robót (złącznik nr 1)

   2. Opis przedmiotu zamówienia (robót budowlanych).

        - demontaż istniejących rynien i rur spustowych,

        - rozebranie pokrycia dachowego z płyt z eternitu falistego wraz z rozbiórką istniejącej więźby

          dachowej tj, ołacenia, desek okapowych, gzymsowych oraz  wiatrowych,

        - ułożenie folii wstępnego krycia (folia paraprzepuszczalna -membrana dachowa) o parametrach nie

           gorszych m.in.niż:

  • grub.0,60 mm
  • masa powierzchniowa ca.110g/m2
  • paraprzepuszczalność 1800*/3000** g/m2/24h
  • wodoszczelność    >1500***/4500**** mm H2O

        - montaż kontrłat z tarcicy impregnowanej p.grzybiczo i p.ogniowo

        - łacenie połaci dachowej łatami 38 x 50 mm z tarcicy impregnowanej p.grzybiczo i p.ogniowo

          przybicie desek czołowych,

        - pokrycie dachu blachą trapezową  T-35 (grub.1mm) powlekaną w kolorze brązowym, montaż

          gąsiorów z blachy ocynkowanej powlekanej, barier śniegowych (łapacze śniegu) wraz  wykonaniem

           niezbędnych obróbek blacharskich z blachy  ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym,

        - montaż rynien dachowych półokrągłych średn.12 cm oraz rur spustowych średn.10 cm z blachy

          ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym,

        - tynkowanie kominów (tynki cementowo-wapienne) wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi,

       - utylizacja zdemontowanych płyt z eternitu falistego oraz transport do miejsca utylizacji przez

          wyspecjalizowaną firmę (Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed

          rozpoczęciem utylizacji dokumenty potwierdzające zgłoszenie tych prac do okręgowego inspektora

          pracy oraz przed dokonaniem końcowego odbioru robót wszelkie wymagane prawe dokumenty

          potwierdzające utylizacje materiałów zawierających azbest),  

 

II. Termin i miejsce składania ofert.

     1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy zał. Nr 2) należy złożyć osobiście w Sekretariacie

         Nadleśnictwa  Koszęcin przy ul.Sobieskiego1 lub przesyłać na adres: Państwowe Gospodarstwo

         Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 1

 

 

     2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej  kopercie, którą należy opisać w następujący

         sposób:

         „Nazwa i adres wykonawcy”

          Oferta na: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Bruśku”

      3. Termin składania ofert  do  dnia  17 września  2018 roku do godz.800

      4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu      17 września 2018 roku o  godz.815

      5. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

Lp

Nazwa kryterium

waga

1

Cena

80%

2

Okres gwarancji

20%

 

1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

                        najniższa oferowana cena

              C =   -------------------------------    x   100 pkt x 80%

                                       cena rozpatrywanej oferty

1.1. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 80 pkt.

 

2. Do porównania i oceny ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany wzór:

 

                                     okres gwarancji w ofercie ocenianej

              G =  ---------------------------------       x   100 pkt x 20%

                          najdłuższy okres gwarancji

 

2.1. Punktacja za okres gwarancji liczona będzie w przedziale od 60 do 120 miesięcy.

2.2. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  poniżej 60 miesięcy  skutkować to

       będzie brakiem pkt. w tym kryterium

2.3. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  powyżej 120 miesięcy, punktacja

       w  kryterium okres gwarancji rozpatrywana  będzie jak w przy 120 miesiącach.

2.4. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach Zamawiający

       przeliczy te  lata na miesiące.

2.5. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 pkt.

 

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na

       podstawie kryteriów cena i okres gwarancji wg następującego wzoru:

 

        najniższa oferowana cena                                                     okres gwarancji w ofercie ocenianej

S = -----------------------  x 100 pkt x 80%   +    --------------------------------   x 100 pkt x 20%

            cena rozpatrywanej oferty                                                            najdłuższy okres gwarancji

 

3.1. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać łącznie we wskazanych kryteriach: 100 pkt.

3.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.3. Oferta, która uzyska maksymalna ilość punktów w oparciu o zastosowane kryteria,

       zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z

       uzyskaną ilością punktów.

 

4.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako

      najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

       Wymagany termin ukończenia robót:  9 listopada 2018 roku

 

V. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

     Jarosław MIELCZAREK – Sekretarz Nadleśnictwa tel.602 485 179

 

VI. Postanowienia końcowe.

    1.  Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

    2.  Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji

          przedmiotu zamówienia.

    3.  Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym,

         stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

    4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    5.  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem faktycznym i sytuacją na gruncie przed

         złożeniem oferty.

    6.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom

         którzy złożyli swoją ofertę oraz zamieszczona na stronie  internetowej  Zamawiającego

         tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin

    7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania

         przyczyn.

   8.  Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 Nadleśniczego

         Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

         udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz

         powołania Komisji przetargowej w tym zakresie.

 

 

 

                                                                            Zastępca Nadleśniczego

                                                                                 Robert GORZELAK

Załączniki:

Nr 1 - przedmiar robót

Nr 2 - formularz ofertowy

Nr 3 - wzór umowy

Nr 4 - STWiOR

     

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.