Lista aktualności Lista aktualności

Informacja z otwarcia ofert - L. Piasek

  Piłka dn. 10 października 2017 roku 

Zn.spr.S. 2111.7.2017                            

                  

 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 9 października 2017 roku o godzinie 1430 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na realizację nw. zadań:

 

1. Naprawa infrastruktury technicznej na zbiorniku wodnym Piasek zlokalizowanym w

   oddz.76k leśnictwa Piasek.

2. Utwardzenie wjazdu na posesję leśniczówki „piasek”

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona na w/w zadania przez:

 

Zakład Wodno-Melioracyjny  Stanisław GRAMATYKA

42-713 KOCHCICE ul.Słoneczna 17 NIP: 575-100-52-65

 

Po rozpatrzeniu oferty pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert uznano ją jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

(Skan podpisanego ogłoszenia 

w załączeniu)

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.