Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o najkorzystniejszej ofercie - schodołaz

                                                          Piłka dn. 27 listopada 2017 roku

 Zn.spr.S. 20.1.2016   

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      W dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 1400 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k. Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Dostawę schodołazu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier architektonicznych w budynku biurowym Nadleśnictwa Koszęcin”

 

1. W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 

        a)  Firmę Handlową „SKRAWMIX” Sebastian Mirek ul. Zielona 20B/7 32-500 CHRZANÓW

       b)  BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW ul. Łódzka 11

 

  2. Złożone oferty uzyskały następującą punktację:

            a) Firma Handlowa „SKRAWMIX” Sebastian Mirek ul. Zielona 20B/7 32-500 CHRZANÓW

                 Łącznie:   91,36 pkt  w tym:

                          - cena oferty:       86,36 pkt.

                          - okres gwarancji:  5 pkt.

 

            b)  BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW ul. Łódzka 11

                   Łącznie:   100 pkt  w tym:

                   - cena oferty:         90 pkt.

                   - okres gwarancji: 10 pkt.

 

3. Wykonawcą zamówienia została firma:

                BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW  ul. Łódzka 11

 uzyskując najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów w cena i okres gwarancji

 

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.