Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż choinek

     Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin informuje, iż sprzedaż choinek będzie prowadzona wyłącznie w siedzibie nadleśnictwa (dziedziniec) w przy ul. Sobieskiego 1, w następujących dniach:

- 17 grudnia 2019 roku (wtorek)     w godzinach 12:00 do 16:00

- 18 grudnia 2019 roku (środa)       w godzinach 12:00 do 16:00

- 19 grudnia 2019 roku (czwartek)  w godzinach 12:00 do 16:00

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

„III Koszęcińska Dycha” – w lasach Nadleśnictwa Koszęcin

Ponad 300 zawodników wyruszyło do walki o swój najlepszy wynik

            Już po raz trzeci bieg przełajowy „Koszęcińska Dycha” zawitał w lasach Nadleśnictwa Koszęcin. Dokładnie 30 listopada 2019 roku o godzinie 12:00, ponad 300 zawodników wyruszyło do walki o swój najlepszy wynik.

            Pogoda w dniu biegu była dość łaskawa dla zawodników, ale opady deszczu dzień wcześniej spowodowały, że na trasie pojawiły się miejsca z błotem a mostki po porannych przymrozkach stały się śliskie. Te dodatkowe „atrakcje” nie przeszkadzały zawodnikom, wręcz przeciwnie – wszyscy na mecie stwierdzili, że była to najlepsza trasa w historii „Koszęcińskiej Dychy”.    

Podczas biegu pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, wystawiali swoje stoisko edukacyjne, gdzie promowano Lasy Państwowe a w szczególności piękne Koszęcińskie lasy. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród biegaczy oraz ich rodzin, które bardzo energetycznie dopingowały swoich bliskich. Na pamiątkę wizyty w Koszęcińskich lasach, rozdawano gadżety edukacyjne oraz broszury informacyjne z działalności leśników na rzecz społeczeństwa.  

Na koniec imprezy Dyrektor Biegu, Wójt Gminy Koszęcin oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin pogratulowali i wręczyli nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii biegowych.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Spotkanie dla nauczycieli w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin

Podczas spotkania pracownicy nadleśnictwa i Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie przedstawili zainteresowanym oferty edukacyjne

          W dniu 28 listopada 2019 roku, Nadleśnictwo Koszęcin wspólnie z Ośrodkiem Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie, zorganizowało spotkanie dla nauczycieli, celem którego było omówienie zagadnień związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczo – leśną a także wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych współpracy pomiędzy instytucjami.

 Podczas spotkania pracownicy nadleśnictwa i Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie przedstawili zainteresowanym oferty edukacyjne oraz zaprezentowali walory przyrodnicze wykorzystywane w działalności edukacyjnej. Po przedstawieniu prezentacji, był czas na dyskusje oraz wymianę doświadczeń.

Ciekawym akcentem na zakończenie spotkania było zwiedzanie zabytkowej siedziby Nadleśnictwa Koszęcin. Oczywiście największe wrażenie, na uczestnikach będących pierwszy raz w budynku nadleśnictwa, zrobiły wystawy historyczno – przyrodnicze zlokalizowane w piwnicach.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Narada Techniczno – Gospodarcza

Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów

     W dniu 20 listopada b.r. w sali narad, w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, zwołana w celu podsuwania dwuletnich już prac nad opracowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa na kolejny okres gospodarczy – tj. lata 2020 – 2029.

     Narada o uroczystym charakterze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (zamawiającego opracowanie) i Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie (wykonawcy prac) a także się przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych, Służb Publicznych, organizacji pozarządowych, szkół leśnych i stowarzyszeń – współpracujących na co dzień z Nadleśnictwem.

     Główną tematyką Narady było podsumowanie działalności Nadleśnictwa w kończącym się – 10-cio letnim - okresie gospodarczym oraz omówienie stanu koszęcińskich lasów, którym odznaczają się one w tej chwili. Warto wspomnieć, iż prowadzona gospodarka jak i osiągnięty stan lasów czy innych składników majątku Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa został oceniony jako bardzo dobry przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach!

     Równoległe nastąpiło omówienie wyników prac związanych z przygotowaniem Projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2020 – 2029. Biuro Urządzenia Lasu przedstawiło wyniki inwentaryzacji stanu lasu wraz z wnioskami, które wynikają z zebranych danych. W końcu zreferowano wybrane aspekty opracowanego Projektu Planu - między innymi zmiany numeracji oddziałów, podział na leśnictwa, intensyfikację użytkowania rębnego. Omówiono również „Program Ochrony Przyrody” dla Nadleśnictwa oraz „Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Planu Urządzenia Lasu”.

     W swoim koreferacie Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin zaakceptował założenia i szczegóły projektu Planu oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w jego opracowanie.

     Szczególnym momentem kończącym Naradę było podziękowanie skierowane przez Z-cę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – Huberta Wiśniewskiego, do Kierownika Drużyny Urządzeniowej – Piotra Pilcha, który oddając na ręce koszęcińskich leśników Projekt Planu Urządzenia Lasu kończy swoją - ponad 42 letnią – karierę w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ogłoszenie dla pracowników PGL LP

        Nadleśnictwo Koszęcin informuje, że w związku z uzyskaną zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zamierza zatrudnić pracownika na stanowisku Podleśniczego.

Szczegóły w załączonym pliku.  <pobierz tutaj>

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Nabór na wolne stanowisko 2019

 

Koszęcin  dnia 22 listopada   2019 r.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin

z siedzibą w Koszęcinie ul. Sobieskiego 1

 

 

OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO SPECJALISTY DS. MARKETINGU

DO ZATRUDNIENIA NA CZAS OKREŚLONY 1 ROKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA.

 

 1. WYMAGANIA

 

 1. Formalne

 

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych
 3. korzystanie z pełni praw obywatelskich
 4. niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem rekrutacyjnym.
 6. kwalifikacje wymagane dla stanowiska Specjalista Służby Leśnej określone w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (DZ.U.Nr 11 z 2003r. poz.123), lub kwalifikacje  wymagane dla tego stanowiska określone w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Protokołami dodatkowymi od nr 1 do 29

 

 1. PREFEROWANE
 1. wykształcenie wyższe  leśne lub  wyższe ekonomiczne
 2. ukończony staż w Lasach Państwowych zakończony egzaminem
 3. zdany egzamin do zatrudnienia w służbie leśnej
 4. studia podyplomowe o kierunku managerskim
 5.  znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych . 
 6. znajomość pakietu biurowego MS OFFICE
 7. znajomość obowiązujących w PGL LP zasad, instrukcji i wytycznych w zakresie gospodarki drewnem.
 8. Doświadczenie zawodowe związane z zadaniami przewidzianymi dla Specjalisty ds. marketingu
 9. pożądane cechy osobowości: dyspozycyjność, dokładność, systematyczność,

    umiejętność pracy w zespole, kreatywność ,wysoki poziom kultury osobistej, odporność

    na stres.

 

 

 1. Zakres zadań przewidzianych do  wykonania na stanowisku Specjalisty ds. marketingu;

 

 Prowadzenie całokształtu spraw związanych z  marketingiem i sprzedażą drewna, w szczególności:

 

1. prowadzenie racjonalnego marketingu w zakresie sprzedaży drewna i pozostałych produktów leśnych na zasadzie najwyższej opłacalności,

 

2. sporządzanie rocznych planów sprzedaży drewna i przychodów, kontrola i korekta wielkości, kierunków i terminów sprzedaży,

 

3. nadzorowanie wykonania planu pozyskania drewna we współpracy z specjalistą ds. użytkowania lasu, kontrola i korekta wielkości pozyskania;

 

4. nadzór nad wykonaniem planu sprzedaży drewna i przychodów;

 

5. koordynacja w zakresie pozyskania drewna z bieżącymi potrzebami surowcowymi,

 

6. organizacja przetargów oraz sporządzanie dokumentacji przetargowej w zakresie sprzedaży drewna i obrotu produktami leśnym wg obowiązujących wytycznych,

 

7. obsługa aplikacji E-Drewno oraz Portalu Leśno-Drzewnego

 

8. sporządzanie umów sprzedaży drewna w oparciu o wyniki rozstrzygniętych przetargów;

 

9. realizowanie umów sprzedaży na podpisanych warunkach z uwzględnieniem przyjętych harmonogramów;

 

10. przygotowywanie informacji dot. realizacji umów zawartych na sprzedaż drewna z poszczególnymi odbiorcami;

 

11. analizowanie prawidłowości rotacji drewna w leśnictwach;

 

11. opracowywanie cennika sprzedaży detalicznej drewna i użytków ubocznych;

 

12. obsługa transferów danych z Rejestratora leśniczego, a  w szczególności z aplikacji powiązanych z bazą danych SILP,

 

 

 

   III. Wymagane dokumenty

 

 1. CV- opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem,
 2. list motywacyjny-(wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu, adresu poczty e-mail ) opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
 4. oświadczenie kandydata na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Koszęcin  (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze), opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem.
 5. Klauzula informacyjna  kandydata na wolne stanowisko pracy, wraz z wyrażoną zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze),opatrzona własnoręcznym czytelnym podpisem .
 6. kserokopie innych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ( np. zaświadczenia, świadectwa pracy, itp.).

           Kserokopie dokumentów  wymienionych w pkt. 6 winny posiadać klauzulę

           „za zgodność z oryginałem”, oraz potwierdzone własnoręcznym czytelnym  podpisem    ubiegającego się o zatrudnienie i datą.

         

IV. Termin i sposób składania dokumentów.

 

Wymagane dokumenty  należy składać  osobiście w sekretariacie PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin z siedzibą w Koszęcinie ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin, w zamkniętej kopercie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,  lub przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem :  „Nabór na Stanowisko  Specjalisty ds. merketingu ” w terminie do dnia :  6 grudnia 2019r.

W  przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do sekretariatu Nadleśnictwa.

Dokumenty  które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym wyżej  nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego.

Oferentów, którzy na podstawie oceny przesłanych aplikacji zostali zakwalifikowani do dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej – powiadamia się telefonicznie ,sms-em, lub pocztą e-mil  – podając datę i godzinę tego postępowania.

Kandydaci ci winni zabrać i okazać  do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  ; dowód osobisty, oraz oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 6  dział  III złożonych na potrzeby naboru, ich brak może skutkować odstąpieniem przez Komisję rekrutacyjną od dalszego  procedowania. 

 

V. Informację dodatkowe

 

 1. Nadleśnictwo nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.

 

 1. W przypadku braku egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy stopnia służbowego, wyłoniony kandydat zostanie skierowany na egzamin do jednostki nadrzędnej tj. RDLP w Katowicach r.
 2. Nadleśnictwo Koszęcin nie zapewnia mieszkania służbowego.
 3. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa oraz na stronie internetowej  do 3 dni roboczych po zakończeniu procedur związanych z naborem.
 4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin może unieważnić nabór na w/w stanowisko na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                              

                               
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Uczniowie z Włoch i Grecji z wizytą w Nadleśnictwie Koszęcin

W dniu 21 października 2019 roku, Nadleśnictwo Koszęcin gościło uczniów z Włoch            i Grecji, którzy w ramach realizacji programu ERASMUS +, przyjechali z wizytą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszęcinie.

Podczas spotkania, gości poznali historię budynku, obejrzeli wystawy historyczno-przyrodnicze i zapoznali się z pracą leśników oraz poznali walory przyrodnicze okolicznych lasów.  

Wizyta w Nadleśnictwie zakończyła się warsztatami plastycznymi, gdzie każdy mógł pomalować zwierzątka wykonane z masy gipsowej.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Powitanie jesieni z przedszkolakami.

W dniu 15 października 2019r. na uroczysku Potempowe odbyło się uroczyste powitanie jesieni z przedszkolakami z Przedszkola pod Dębem w Koszęcinie i Leśnikami.

Pierwszym punktem, spotkania było krótkie przedstawienie połączone z prelekcją na temat prawidłowego zachowywania w lesie , „darów lasu” oraz ich mieszkańców. Po tym punkcie przedszkolaki z opiekunkami udały się na mały konkurs przyrodniczy, gdzie za zadanie było odnalezienie odpowiedniej ilości „materiałów” pochodzących z lasu: liście, nasiona, grzyby, kora oraz zrobienie fotografii muchomora. Wszystkie grupy wykonały zadanie bezbłędnie, zatem wszyscy byli zwycięzcami !

Po tej części spotkania, nadszedł czas na posiłek – było to oczywiście ognisko z kiełbaskami w pięknej jesiennej aurze. Następnie była jeszcze chwila dla dzieciaków na obcowanie z naturą.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ogłoszenie - najem kancelarii

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Wspólna inwestycja Nadleśnictwa z Miastem Kalety

      To już kolejne wspólne przedsięwzięcie drogowe Nadleśnictwa Koszęcin z Miastem Kalety, mające związek z gospodarką leśną i zrealizowane przy udziale środków z funduszu leśnego w ramach współpracy Lasów Państwowych z jednostkami samorządowymi. Zgodnie z podpisanym pomiędzy stronami porozumieniem – opracowany projekt przebudowy ul. Ofiar Katynia na długości 570 metrów pozwoli na skomunikowanie strategicznych dróg leśnych w leśnictwie Zielona z drogą wojewódzką nr 908. Rozwiązanie to usprawni prowadzoną gospodarkę leśną, wpłynie decydująco na skuteczność ochrony p.pożarowej, jak również znacząco poprawi dotychczasowe warunki komunikacyjne mieszkańców.

      Zadanie podzielono na  dwa etapy, z których pierwszy o długości 300 metrów został w dniu 18 września 2019 oficjalnie przekazany do użytkowania.

    Mieszkańcy Zielonej dzięki wsparciu finansowym Nadleśnictwa, w miejscu dotychczasowej wyboistej drogi, uzyskali szeroką i funkcjonalną asfaltową ulicę, na którą czekali kilkadziesiąt lat. Zgodnie z deklaracją Burmistrza oraz postanowieniami porozumienia - drugi etap o długości ok.270 metrów zostanie zrealizowany w roku 2020 w całości ze środków Miasta Kalety.

 

JM.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

sprzątaMY

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Andrzeja Dudy w dniu 20 września 2019r. Nadleśnictwo Koszęcin na mocy współpracy Lasów Państwowych z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje przedsięwzięcie pod nazwą sprzątaMY.

 

Ogólnopolska akcja sprzątania lasu ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w aktywną działalność na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Koszęcin wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Koszęcinie oraz Strzebiniu od godziny 11:30 do 13:30 w miejscu wskazanym na mapce poglądowej zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w naszej akcji.

 

Osobami koordynującymi akcję z ramienia Nadleśnictwa będą:

Pan Marek Krakowski – tel. kontaktowy: 607–551-2000

Pan Artur Szymanek – tel. kontaktowy: 790-738-694

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Koszęcin weekendową stolicą tradycyjnego powożenia 2019

Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska odbywający się już piaty raz z rzędu w urokliwym Zespole Pałacowo-Parkowym przy siedzibie Zespołu Pieśni i tańca „ŚLASK” przyciągnął rzesze miłośników i pasjonatów koni. Mieliśmy okazje podziwiać unikatowe powozy i historyczne zaprzęgi, jak również uroczych dżentelmenów i piękne damy w stylowych strojach. Tegoroczna V edycja Konkursu odbywającą się w dniach 9-11 sierpnia miała szczególny charakter, z uwagi na prezentacje w ramach programu „Niepodległa” – rekonstrukcji historycznego pokazu i wystawy historycznych zaprzęgów konnych. Wydarzeniu temu towarzyszyły również: wieczór polskiej pieśni niepodległościowej i ułańskiej, odczyty i prelekcje okolicznościowe oraz warsztaty  rekonstrukcji i renowacji zabytkowych pojazdów konnych. Najwięcej emocji wzbudziła parada-korso historycznych zaprzęgów po ulicach Koszęcina.

    W Konkursie, którego najważniejszą częścią była próba terenowa, swoich sił spróbowało 21 zaprzęgów z kilku krajów Europy. Jej celem było przejechania bez punktów karnych specjalnie wyznaczonej kilkunastokilometrowej trasy z 5 przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Zgodnie z regulaminem na jej pokonanie przewidziano ściśle określony czas. Część terenowa przejazdu odbywała się leśnymi drogami przez malownicze bory sosnowe naszego nadleśnictwa.

      Nie zabrakło również akcentów leśno-łowieckich, jakże bliskich odbywającemu się wydarzeniu, mianowicie w pałacowym parku na stoiskach Nadleśnictwa Koszęcin można było rozsmakować się w potrawach z dziczyzny w ramach projektu „Dobre z lasu”, jak również sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą. Tradycyjnie już sobotni wieczór uświetnił plenerowy koncert Zespołu „ŚLĄSK”. Gościem specjalnym tegorocznej edycji była wybitna aktorka teatralna i filmowa Pani Krystyna Tkacz, która zaszczyciła nas zwiedzając z zaciekawieniem zabytkowy budynek nadleśnictwa. 

     Warto przypomnieć, iż od pierwszej edycji Konkursu tj. od 2015 roku jej współorganizatorami jest RDLP Katowice oraz Nadleśnictwo Koszęcin.

Tekst: JM.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Film instruktażowy

 

Zintegrowany System Zagospodarowania Lasu w Kierunku Ochrony Upraw i Młodników Przez Zwierzynę Płową

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Ogłoszenie o naborze na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Treść ogłoszenia wraz z oświadczeniami, które należy złożyć ubiegająć się o przyjęcie na staż znajdują się w plikach PDF, do pobrania poniżej.
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - fotowoltaika

                                                           Koszęcin, dnia 17 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.20.2.2019                                                             

 

                                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień umożliwiających przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy celem wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp”  na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego nadleśnictwa wraz z zapleczem socjalnym.

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

 

Oze -Sun sp. z o.o.  ul. Śląska 40    40-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Cena oferty: 16 641,90 zł (brutto)

 

 W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

 

 

        

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - przeglądy

                                                             Koszęcin, dnia 11 lipca 2019 r.

Zn.spr.S.771.8.2019 

 

 

 

                                       

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający, działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

„Wykonanie okresowej kontroli (5-letniej) stanu technicznego dróg leśnych (dojazdów pożarowych)  zlokalizowanych na terenie PGL LP Nadleśnictwa Koszęcin,  zgodnie z art.62 ust.1. pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez:

Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

           W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty:

 1. CURSUS PROJEKT Marcin LUDWOG   ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE

Cena oferty: 25 309,27 zł (brutto)

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST-SANIT”  Mariusz POGODA  ul. Tysiąclecia 56,

        42-287 KMIEŃSKIE MŁYNY

        Cena oferty: 25 584,00 zł (brutto)

 1. Mariusz URBAŃSKI ul. Spokojna 16, 42-290 BLACHOWNIA

Cena oferty: 18 968,13 zł (brutto)

 

 

 

        

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

Koszęcin  dn. 03.07.2019 r.

Zn.spr. S.2111.3.2019                                                                                   

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

       PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin (dalej Zamawiający), działając w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) – zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku gospodarczego zlokalizowanego w Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

    1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z remontem elewacji  budynku 

        gospodarczego, zlokalizowanego w osadzie leśniczego w  Bruśku przy ul. Koszęcińskiej 17

        – zgodnie z przedmiarem robót (złącznik nr 1)

 

   2. Opis przedmiotu zamówienia (robót budowlanych):

        - demontaż istniejącej stolarki okiennej oraz wrót (stodoły)

        - montaż stolarki okiennej PCV wraz z podokiennikami

        - montaż 2 kpl.bram o konstrukcji stalowej do stodoły

        - naprawa uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych

        - przygotowanie istniejących tynków pod gruntowanie

        - gruntowanie tynków

        - przyklejenie siatki oraz jej zagruntowanie

        - 2 krotne malowanie elewacji farbą silikatową (kolor do uzgodnienia z inwestorem)

        - montaż podbitki z paneli winylowych typu SIDING  na ruszcie,

        - wykonanie ław betonowych pod krawężniki najazdowe oraz obrzeża betonowe

        - wykonanie wokół budynku nawierzchni (opaski) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa

          łamanego i podsypce cementowo-piaskowej

       

 1. Termin i miejsce składania ofert.

 

 1. Ofertę (wypełniony i podpisany formularz ofertowy zał. Nr 2) należy złożyć osobiście

w Sekretariacie Nadleśnictwa Koszęcin przy ul.Sobieskiego1 lub przesyłać na adres: PGL  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 1

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej  kopercie, którą należy opisać w

następujący  sposób:

           „Nazwa i adres wykonawcy”

           Oferta na: „Remont elewacji budynku gospodarczego w Bruśku”

      3.  Termin składania ofert  do  dnia  10 lipca  2019 roku do godz.800

      4.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu   10 lipca  2019 roku o  godz.815

      5.  Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 

 

III. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

      z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

Lp

Nazwa kryterium

waga

1

Cena

80%

2

Okres gwarancji

20%

 

1. Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

                        najniższa oferowana cena

              C =   -------------------------------    x   100 pkt x 80%

                                       cena rozpatrywanej oferty

1.1. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 80 pkt.

 

2. Do porównania i oceny ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowany wzór:

 

                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

              G =  ---------------------------------       x   100 pkt x 20%

                   najdłuższy okres gwarancji

 

2.1. Punktacja za okres gwarancji liczona będzie w przedziale od 60 do 120 miesięcy.

2.2. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  poniżej 60 miesięcy  skutkować to

       będzie brakiem pkt. w tym kryterium

2.3. W przypadku jeśli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji  powyżej 120 miesięcy, punktacja

       w  kryterium okres gwarancji rozpatrywana  będzie jak w przy 120 miesiącach.

2.4. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach Zamawiający przeliczy te  lata

       na miesiące.

2.5. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 20 pkt.

3.    Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na

       podstawie kryteriów cena i okres gwarancji wg następującego wzoru:

 

                  najniższa oferowana cena                                  okres gwarancji w ofercie ocenianej

S = -----------------------  x 100 pkt x 80%   +    --------------------------------       x 100 pkt x 20%

                           cena rozpatrywanej oferty                                     najdłuższy okres gwarancji

 

3.1. Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać łącznie we wskazanych kryteriach: 100 pkt.

3.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.3. Oferta, która uzyska maksymalna ilość punktów w oparciu o zastosowane kryteria, zostanie uznana

       za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z  uzyskaną ilością punktów.

4.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona, jako

      najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

       Wymagany termin ukończenia robót:  30 września 2019 roku

 

V. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.

     Jarosław MIELCZAREK – Sekretarz Nadleśnictwa tel.602 485 179

 

VI. Postanowienia końcowe.

    1.  Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

    2.  Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie wykonawca poniesie z tytułu realizacji

          przedmiotu zamówienia.

 

    3.  Wykonawca przedstawi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym,

         stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

    4.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    5.  Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem faktycznym i sytuacją na gruncie

         przed złożeniem oferty.

    6.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom

         którzy złożyli swoją ofertę oraz zamieszczona na stronie  internetowej  Zamawiającego

         tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin

    7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania

         przyczyn.

   8.  Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 8/2017 Nadleśniczego

         Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

         udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz

         powołania Komisji przetargowej w tym zakresie.

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 - przedmiar robót

Nr 2 - formularz ofertowy

Nr 3 - wzór umowy

Nr 4 - STWiOR

     

 

                                                                                                                                 

.

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Mistrzostwa Świata w strzelectwie terenowym w lasach Koszęcińskich

W dniach 22 i 23 czerwca 2019 r., na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w Leśnictwie Zielona odbyły się po raz pierwszy w Polsce Mistrzostwa Świata WHFTO (Mistrzostwa Świata w strzelectwie terenowym).


      W rywalizacji wzięło udział ponad dwustu zawodników z różnych krajów: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Holandii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, RPA oraz Iranu. Były to bardzo ważne zawody, gdyż Polska reprezentacja broniła wywalczonego w 2018 roku tytułu drużynowych Mistrzów Świata – oczywiście tytuł zdobyty. Więcej informacji na temat strzelectwa terenowego, zawodów oraz wyników w poszczególnych kategoriach można zdobyć na stronie:

http://strzelectwoterenowe.pl/index.php

Nadleśnictwo Koszęcin, jako współorganizator zawodów, ufundowało część nagród, oraz promowało Lasy Państwowe na swoim stoisku.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Seniorzy z Katowic z wizytą w nadleśnictwie

W dniu 24 czerwca 2019 roku, siedzibę Nadleśnictwa Koszęcin odwiedziła 50 – osobowa grupa seniorów z Katowic.

 

    Podczas godzinnego spotkania, przybliżono uczestnikom historię budynku oraz zaprezentowano wystawy historyczno–przyrodnicze zlokalizowane w piwnicach. Oczywiście zmodernizowany budynek, zrobił na uczestnikach pozytywne wrażenie. Organizator wycieczki, już zapowiedział kolejną wizytę z inną grupą w sierpniu.

     Po wizycie w Nadleśnictwie Seniorzy udali się do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Inwentaryzacja zapasu – warsztaty

W dniu 03 czerwca 2019 roku, Zespół ds. Urządzania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zorganizował na terenie Nadleśnictwa Koszęcin „Warsztaty urządzeniowe dot. inwentaryzacji zapasu w obecnej rewizji”. Warsztaty skierowane były do kadry zarządzającej gospodarką leśną, miały za cel przybliżenie metod inwentaryzacji zapasu drewna na pniu – z omówieniem ich wad i zalet. W toku warsztatów przybliżono obowiązującą statystyczną metodę pomiaru miąższości – przy pomocy której została przeprowadzona inwentaryzacja zasobów drzewnych na potrzeby aktualnie opracowywanego Projektu Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Koszęcin na okres od 01.01.2020 do 31.12.2029 r.

Prelekcja oraz zajęcia terenowe odbywały się przy współudziale przedstawicieli Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Krakowie. W warsztatach czynny udział brała zaproszona grupa uczniów Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. S. Morawskiego w Brynku wraz z opiekunami.

Wspaniała pogoda i piękne drzewostany nad Małą Panwią stanowiły tło zaskakujących ustaleń, niebanalnych pytań oraz burzliwej dyskusji obfitującej w intrygujące wnioski.

Po zakończeniu warsztatów grupy robocze złożone z przedstawicieli RDLP, BULiGL i Nadleśnictwa przystąpiły do kontroli prac terenowych z zakresu inwentaryzacji zapasu na pniu – wykonanych w ramach wspomnianego opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.
— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 114 rezultatów.