Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - rozbiórka cieszowa

  Koszęcin dn. 18 czerwca 2018 roku      

  Zn.spr.S. 234.2.2018                                         

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający działając w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (nr inw.181/210) zlokalizowanego

w osadzie leśniczego leśnictwa Cieszowa w Cieszowej przy ul. Leśnej 6”

 

zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta  złożona przez:

 

  Firmę Handlowo-Usługową Błażej BURZYK ul.17c 42-700 SADÓW

Cena oferty: 15 990,00 zł (brutto)

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja z otwarcia ofert - rozbiórka Cieszowa

Zn.spr. S. 234.2.2018                        

                  Koszęcin dn. 15 czerwca 2018 roku

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 15 czerwca 2018 roku o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego w Koszęcinie, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego (nr inw.181/210)

zlokalizowanego w osadzie leśniczego leśnictwa Cieszowa w Cieszowej przy ul. Leśnej 6”

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty złożone przez:

 

  1. ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. ul. Mirosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec,

cena brutto 25 830,00 zł

  1. P.H.U. „KWABUD” Mirosław Wysopal ul. Ks. Marcina Strzody 2, 44-100 Gliwice

cena brutto 103 320,00 zł

  1. Firma Handlowo-Usługowa Błażej Burzyk ul. Leśna 17c, 42-700 Sadów

cena brutto 15 990,00 zł

  1. Grupa Projbud Sp. z o.o. ul. Kredytowa 8/2, 42-562 Katowice

cena brutto 16 605,00 zł

  1. Hucz Sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

cena brutto 48 533,56 zł

  1. P.H.U. „MAREX” Sp. z o.o. sp. k. ul. Kolejowa 3, 41-503 Chorzów

cena brutto 22 755,00 zł

  1. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

cena brutto 45 596,36 zł

  1. Zakład Usługowy EMIREX Sp. z o.o. ul. Kolejowa 47, 42-110 Zawady

cena brutto 66 285,91 zł

  1. P.U.H.P. DEXBUD Andrzej Kaniut ul. Rolnicza 4, 42-700 Wierzbie

cena brutto 25 000,00 zł

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli swoją  ofertę oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:  tj.www.katowice.lasy.gov.pl/koszecin  

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Niezapomniana wizyta

W dniu 22 maja gościła w naszym nadleśnictwie grupa podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Tur Borówka” z Domu Pomocy Społecznej w Mikołowie - Borowej Wsi.

Stowarzyszenie w porozumieniu z RDLP w Katowicach od 2014 roku realizuje projekt  edukacyjny „Cztery pory roku z lasem” - który jest ważną częścią składową większego przedsięwzięcia pod nazwą „Odkrywamy świat”. Ich realizacja pozwala podopiecznym Ośrodka wyjechać raz na kwartał do jednego z nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach, aby podziwiać las o każdej porze roku, jednocześnie poznając specyfikę pracy leśnika oraz zgłębiać swoją wiedzę z zakresu przyrody i ekologii.

Pomimo „drobnych trudności” nasi goście z pomocą pracowników nadleśnictwa zwiedzili  praktycznie wszystkie pomieszczenia w biurowcu, łącznie z gabinetem nadleśniczego. Największym zainteresowaniem cieszyły się wnętrza zabytkowych piwnic, gdzie mogli obejrzeć ekspozycję historyczno-przyrodniczą oraz wysłuchać ciekawej prelekcji. Kolejnym etapem odwiedzin w Koszęcinie była wizyta w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, gdzie między innymi  „na żywo” obejrzeli warsztaty wokalno-taneczne, jak również podziwiali pałacowe wnętrza.

Zakończenie pobytu w nadleśnictwie zwieńczone zostało plenerowym ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.

 

Tekst: JM

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
- Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin, 42-286 Koszęcin,
 ul Sobieskiego 1, e-mail:  koszecin@katowice.lasy.gov.pl 
- Nadleśnictwo Koszęcin powołało inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej bartlomiej.brol@katowice.lasy.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Nadleśnictwa.
- Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
- Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
- Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 14 dni.
- Każda osoba, której te dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- Każda osoba, której te dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

1000 drzew na minutę 2018

W dniu 11.05.2018r. na terenie leśnictwa Piasek pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Strzebiniu przyłączyli się do akcji „1000 drzew na minutę”.

Hasło „1000 drzew na minutę” wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez Lasy Państwowe przez liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku.

 

Celem akcji było uświadomienie społeczności, iż nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew niż Lasy Państwowe. Ponadto przedsięwzięcie miało na celu uświadomić najmłodszym iż w Lasach Państwowych:

 

- sadzimy rodzime gatunki drzew,

- lasów w Polsce ciągle przybywa,

- sadzimy coraz więcej sadzonek gatunków liściastych,

- sadzimy zgodnie z wymaganiami siedliskowymi,

- wprowadzamy również drzewa owocowe i biocenotyczne,

- wspieramy naturalne odnowienia.

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja o wyborze -przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Piłce

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin informauje, iż w przeprowadzonym postępowaniu w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Piłka w wyznaczonym terminie wpłyneła 1 oferta złożona przez firmę:

 

Specjalistyczne Roboty Górnicze Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 13

Zaoferowana kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego: 3 500,00zł netto

 

Po dokonanej analizie i ocenie przedmiotowej oferty, została wybrana jakoferta najkorzystniejsza Wydzierżawiającego.

 

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Piłce

PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Piłka.

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo w zalączonych poniżej załącznikach.

Termin składania ofert mija 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 8:00

Oferty należy dostarczyć do Sekretariatu Nadleśnictwa Koszęcin z siedzibą 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

ExpoHunting po raz dziewiąty

Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting stały się doskonałą okazją do spotkań w gronie specjalistów i pasjonatów przyrody i łowiectwa, pokazania najnowszych osiągnięć, trendów ale i mody survivalowej.

W Sosnowcu 16-18 marca Lasy Państwowe reprezentowane były przez RDLP w Katowicach. Mieliśmy dla odwiedzających jedno z największych stoisk w samym sercu hali z nie mniej ciekawymi propozycjami niż firmy komercyjne. Bo gdzież jak nie w takim miejscu jest czas na edukację i ciekawostki? Zatem leśnicy z Nadleśnictwa Wisła chwalili się swoimi sukcesami w hodowli wolierowej głuszca i przywracaniem tego gatunku w Beskidzie Śląskim. Nadleśnictwa Siewierz przygotowało szereg konkursów edukacyjnych z nagrodami. Dzieci, które przeszły na targi z rodzicami mogły również liczyć na gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

Z kolei hodowcy z Nadleśnictwa Kobiór prezentowali swój bogaty dorobek związany z przywracaniem żubra, nie tylko w polskich lasach. Nie mogło zabraknąć opowieści o życiu pszczół, które za sprawa bartników znowu można spotkać w lesie. Tą opowieścią zajęli się leśnicy z Nadleśnictwa Katowice. Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie zaprezentuje specjalistyczne urządzenia zaprojektowane specjalnie dla myśliwych.

Na stoisku Lasów Państwowych nie mogło zabraknąć zdrowej żywności. W końcu projekt rozwojowy „Zdrowa żywność z polskich lasów” zobowiązuje. RDLP w Katowicach promował także Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich a swój popis dał również zespół sygnalistów z Technikum Leśnego w Brynku.

IX edycję Międzynarodowych Targów Łowieckich EXPOHunting objęły Patronatem Honorowym Lasy Państwowe. Jak piszą w folderze reklamowym organizatorzy: Szczególnego wsparcia Targom udzieliła Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Tkest i zdjęcia: Sławomir Cichy

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Dzień otwarty

W sobotnie przedpołudnie 27 stycznia 2018 roku kilkaset osób, głównie mieszkańców Koszęcina, jak również okolicznych miejscowości skorzystało z możliwości zwiedzania siedziby Nadleśnictwa Koszęcin po zakończonym remoncie, w ramach tzw. „Dnia otwartego”.

Na gości czekali pracownicy Nadleśnictwa, którzy wcielili się w rolę przewodników. Można było bez ograniczeń oglądać na własne oczy pomieszczenia w budynku biurowym, jak również pozostałe obiekty na posesji nadleśnictwa, aby przekonać się jakich zmian dokonano w trakcie prac remontowych. Szczególnym uznaniem zwiedzających cieszyły się odrestaurowane piwnice, w których można było podziwiać specjalnie przygotowane ekspozycje, związane z dawnym leśnictwem i łowiectwem jak również hutnictwem. Na poddaszu w  nowej Sali Narad goście mogli uczestniczyć w okolicznościowej prezentacji multimedialnej poświęconej historii budynku nadleśnictwa oraz dowiedzieć się szczegółów związanych z prowadzonymi pracami remontowymi. Nasi goście mieli ponadto okazje do rozmów „przy kawie” z pracownikami nadleśnictwa na wszelkie tematy, jak również otrzymać okolicznościowe gadżety. 

Średnia (0 Głosy)


Dodaj komentarz
tomek
super aranżacja wnętrza.ciekawe wystawy w piwnicach gratka dla dzieci.
Zamieszczone 29.01.18 17:23.

Dzień otwarty w Nadleśnictwie Koszęcin

Serdecznie zapraszamy w dniu 27 stycznia 2018 roku od godziny 10:00 do 12:30 na dzień otwarty w Nadleśnictwie Koszęcin

w związku z oddaniem do użytku budynku biurowego siedziby Nadleśnictwa Koszęcin po zakończonym remoncie, w tym dniu będzie możliwość zwiedzania obiektu w grupach zorganizowanych przy udziale pracowników Nadleśnictwa, w odstępach 30 minutowych.
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Remont siedziby nadleśnictwa zakończony

11 stycznia 2018 roku po trwającym 2 lata i 2 miesiące remoncie, dokonano uroczystego otwarcia siedziby Nadleśnictwa. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław  Kucharski w asyście Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin Adama Chudzika oraz senatora RP Ryszarda Majera. Warto wiedzieć, iż  budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków, jako część kompleksu zabudowań pałacowo-dworskich, będących do 1945 roku w posiadaniu książąt Hohenloh-Ingelfingen, dawnych właścicieli  dóbr Koszęcińskich. Duszpasterz leśników ks. Mikołaj Skawiński poświęcając budynek przypomniał, iż jest to najstarsza siedziba nadleśnictwa w Polsce, której historia sięga 1810 roku oraz jedna z najpiękniejszych budowli, którą zarządzają Lasy Państwowe. Uroczystości uświetnili swoją obecnością również licznie przybyli goście m.in. Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawiciele służb mundurowych, PZŁ, parlamentarzyści, duchowieństwo, samorządowcy oraz  leśnicy, jak również mieszkańcy Koszęcina. O przekaz medialny zadbali dziennikarze  radiowi, telewizyjni oraz prasowi z lokalnych śląskich mediów. Uroczystościom otwarcia towarzyszyły ponadto występy Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich  przy RDLP Katowice.

Na remont budynku zdecydowano się z powodu złego stan technicznego drewnianych elementów więźby dachowej oraz stropu. Zakres koniecznych prac oraz projekt, obejmujący m.in. przywrócenie pierwotnego pokrycia dachowego z odtworzeniem 4 lukarn oraz stolarki  okiennej  wymagał drobiazgowych konsultacji i uzgodnień  ze służbami ochrony zabytków. W trakcie przebudowy dokonano również wyburzenia dobudówki z lat 60-tych XX wieku, wykorzystywanej pierwotnie jako garaż, a następnie jako pokoje gościnne, Poddano gruntownemu remontowi elewację zewnętrzną oraz urokliwe piwnice, w których przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała konwencjonalna kotłownia opalana drewnem, uzyskując kilka dużych pomieszczeń z bardzo ciekawą przestrzenią, która w przyszłości zostanie wykorzystana na cele edukacyjno-wystawiennicze.

Zmodernizowano ponadto sposób ogrzewania biurowca oraz pozostałych budynków gospodarczych, zaplecza socjalnego oraz garaży poprzez zastosowanie nowatorskiego proekologicznego rozwiązania, jakim są pompy ciepła. Gruntownemu remontowi poddano również nieużytkowe poddasze, przystosowując je na potrzeby Sali Konferencyjnej. Zmodernizowano także  ogrodzenie całości posesji nadleśnictwa budynku, jak również dziedziniec wewnętrzny. 

 

Tekst: Jarosław Mielczarek

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Zmiana adresu siedziby Nadleśnictwa Koszęcin

W związku z zakończeniem remontu siedziby Nadleśnictwa Koszęcin z dniem 01.01.2018r. adresem urzędowania jest 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 1

INFORMUJEMY SZANOWNYCH PAŃSTWA PETENTÓW

ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2018R.

URZĘDUJEMY POD STARYM ADRESEM TJ.

KOSZĘCIN UL. SOBIESKIEGO 1

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja o najkorzystniejszej ofercie - schodołaz

                                                          Piłka dn. 27 listopada 2017 roku

 Zn.spr.S. 20.1.2016   

 

 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      W dniu 27 listopada 2017 roku o godzinie 1400 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k. Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Dostawę schodołazu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier architektonicznych w budynku biurowym Nadleśnictwa Koszęcin”

 

1. W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty złożone przez:

 

        a)  Firmę Handlową „SKRAWMIX” Sebastian Mirek ul. Zielona 20B/7 32-500 CHRZANÓW

       b)  BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW ul. Łódzka 11

 

  2. Złożone oferty uzyskały następującą punktację:

            a) Firma Handlowa „SKRAWMIX” Sebastian Mirek ul. Zielona 20B/7 32-500 CHRZANÓW

                 Łącznie:   91,36 pkt  w tym:

                          - cena oferty:       86,36 pkt.

                          - okres gwarancji:  5 pkt.

 

            b)  BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW ul. Łódzka 11

                   Łącznie:   100 pkt  w tym:

                   - cena oferty:         90 pkt.

                   - okres gwarancji: 10 pkt.

 

3. Wykonawcą zamówienia została firma:

                BRAND VITAL Polska Sp. z o.o. 95-054 KSAWERÓW  ul. Łódzka 11

 uzyskując najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów w cena i okres gwarancji

 

 

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Akcja edukacyjna 2017 - zwierzęta w naszych lasach

W dniu 25-26.10.2017r. Pracownicy Nadleśnictwa Koszęcin w osobie Specjalisty SL Marka Krakowskiego oraz Strażnika Leśnego Artura Szymanka przeprowadzili akcje edukacyjne w przedszkolach znajdujących się na terenie miejscowości Koszęcin, Strzebiń i Rusinowice związane z obecnością wielu ciekawych zwierząt zamieszkujących nasze lasy.

Dzięki wizycie dzieci mogły poznać biologię wielu gatunków ssaków oraz ptaków a także dotknąć osobiście eksponatów, jakie przywieźli ze sobą pracownicy Nadleśnictwa.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Jak i kiedy pomagać

.
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

XV edycja Święta Drzewa w Rusinowicach

20 października 2017 roku leśnicy z Koszęcina po raz kolejny zorganizowali dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Dla Dzieci i Młodzieży pw.Św.Rafała Archanioła w Rusinowicach happening z okazji Święta Drzewa.

Do tego wydarzenia dzieci i młodzież z turnusu 386 przygotowywali się starannie pod „wprawnym okiem” Siostry Olgi - już od pierwszego dnia pobytu w Ośrodku. W tym roku zdecydowano, iż na błoniach Ośrodka zostanie posadzona lipa drobnolistna. Wstępem do imprezy był wybór imienia dla drzewka, który zawsze odbywa się w drodze głosowania oraz konkurs plastyczny z nim związany. Po oficjalnym otwarciu happeningu, dokonano symbolicznego posadzenia „Ostoi”, bo takie właśnie imię wybrano dla drzewka. W tym akcie uczestniczyli wszyscy pacjenci przebywający na turnusie. Następnie w kameralnej części obchodów Święta Drzewa rozgrywano przygotowane przez leśników konkursy i qiuzy, m.in.montaż na czas budki lęgowej dla ptaków, test wiedzy przyrodniczo-leśnej oraz układanie puzzli. W szranki stanęły 3 drużyny, w skład których weszli pacjenci  wraz ze swoimi opiekunami. Ich dzielna rywalizacja zakończyła się remisem, o którym zadecydowały fantazyjne przygotowane, pełne radości i ekspresji prezentacje artystyczne. Dla wszystkich uczestników happeningu leśnicy przygotowali upominki, a dla zwycięzców nagrody.

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Spotkanie w przedszkolu 13.10.2017r.

Dnia 13 października 2017r. Pan Czesław Tyrol - podleśniczy pracujący na codzień w Nadleśnictwie Koszęcin, przeprowadził prezentację o tematyce przyrodniczej w przedszkolu "Słoneczna 18" znajdującego sie na terenie Tarnowskich Gór.
Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Informacja z otwarcia ofert - L. Piasek

  Piłka dn. 10 października 2017 roku 

Zn.spr.S. 2111.7.2017                            

                  

 

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 9 października 2017 roku o godzinie 1430 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na realizację nw. zadań:

 

1. Naprawa infrastruktury technicznej na zbiorniku wodnym Piasek zlokalizowanym w

   oddz.76k leśnictwa Piasek.

2. Utwardzenie wjazdu na posesję leśniczówki „piasek”

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona na w/w zadania przez:

 

Zakład Wodno-Melioracyjny  Stanisław GRAMATYKA

42-713 KOCHCICE ul.Słoneczna 17 NIP: 575-100-52-65

 

Po rozpatrzeniu oferty pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert uznano ją jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

(Skan podpisanego ogłoszenia 

w załączeniu)

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2017 - Ogrodzenie posesji leśniczówki Boronów

 

  Piłka dn. 14 sierpnia 2017 roku

        Zn.spr.S. 20.4.2017                                                    

 

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

 

      W dniu 14 sierpnia 2017 roku o godzinie 1430 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Piłce k.Rusinowic, dokonano komisyjnego otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €, prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz.2164 z póżń.zm.) na:

 

„Wykonanie ogrodzenia posesji leśniczówki Boronów w Boronowie przy

ul. Częstochowskiej 1”

 

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta złożona przez:

     

                      „ZAUN” Lech MAZUR  ul.1 Maja 6  42-288 STRZEBIŃ

 

 

Po rozpatrzeniu oferty pod względem formalnym i dokonaniu oceny według kryteriów oceny ofert uznano ją jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Powyższą procedurę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin z dnia 12.04.2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Nadleśnictwie Koszęcin oraz powołania Komisji Przetargowej w tym zakresie

 

 

 

Skan dokumentu znajduje się w plikach poniżej

Materiały do pobrania

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.

Cietrzewisko 2017

W dniach 12-13 sierpnia w parku przy siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” odbyła się VIII edycja Pikniku Leśno-Łowieckiego „CIETRZEWISKO”, objętego patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego.

Ta przyciągająca tłumy gości plenerowa impreza organizowana jest cyklicznie od już od 2010 roku, a jej przesłanie to promocja codziennej pracy leśników, jak również działań związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Ważnym jej elementem jest również kultywowanie bogatych tradycji  i zwyczajów łowieckich. Podczas tej edycji Lasy Państwowe promowały także zdrową żywność pochodzącą z naszych lasów, zachęcając do konsumpcji dziczyzny. Po raz pierwszy leśnicy zaprezentowali nowatorski projekt „Polskie Domy Drewniane”, którego celem jest upowszechnienia zastosowania drewna, w różnych postaciach, jako podstawowego surowca naturalnego do budowy domów. Dodatkowymi atutami Pikniku było wiele licznych atrakcji, do których w tym roku z pewnością należało zaliczyć widowiskowe KOSZĘCIN TROPHY - STIHL TIMBERTSPORT – cieszące się ogromnym zainteresowaniem zawody w cięciu i rąbaniu drewna z użyciem pilarki łańcuchowej, siekiery oraz piły ręcznej. Te kipiące adrenaliną i ekspresją pokazy w randze eliminacji do Mistrzostw Polski zagoszczą najprawdopodobniej już na stałe w Koszęcinie. Bardzo podobne emocje towarzyszyły rzeszy publiczności, w trakcie kolejnej edycji Śląskich Mistrzostw Drwali „Majster Drwal”, w których wzięło udział ponad 30 profesjonalnych zawodników z kraju i zagranicy. Ich widowiskowe zmagania na dziedzińcu pałacowym i w parku mają swoich zagorzałych fanów już wielu lat.

Nie zabrakło również ciekawych stoisk edukacyjnych z kilku nadleśnictw, wystaw przyrodniczych, twórczości rękodzielników związanych z łowiectwem oraz kolekcjonerów pamiątek.

Dwudniowy program Pikniku uzupełniony był ponadto wydarzeniami artystycznymi takimi, jak cieszący się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem plenerowy koncert Zespołu Śląsk” oraz  występy znanych i lubianych  śląskich wokalistów, którzy zadbali o znakomity nastrój publiczności do późnych godzin nocnych.

Mogliśmy także posłuchać zmagań kilkudziesięciu sygnalistów myśliwskich z całej Polski,  rywalizujących w ramach VII Śląskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Niezapomniane wrażenie pozostawiła również uroczysta Msza Święta Hubertowska, w oprawie muzycznej Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów RDLP z Katowic, która odbyła się  w urokliwym zabytkowym kościele pw. Św.Trójcy

Przypomnijmy, iż głównym organizatorem „CIETRZEWISKA” jest Zespół „Śląsk” we współpracy z Nadleśnictwem Koszęcin. Imprezę wsparła również RDLP w Katowicach wraz z kilkunastoma  innymi nadleśnictwami w niej zgrupowanymi. Znaczną pomoc zapewniła również Gmina Koszęcin oraz Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Koszęcinie. Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie w organizacje Pikniku należą się firmie Marii i Henryka Brol z Koszęcina, dilerom firmy MAKITA. 

 

Tekst: JM

Średnia (0 Głosy)


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.
— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 56 rezultatów.